[Pihlsit] nebo [Registrovat]
Pihlsit
Uivatelsk jmno:
Heslo:
[Registrovat]
[Obnovit et]


Posledn pspvky
Psané vtipy a vtipné texty
Naposledy mapsal:  Albedo
2014-05-28 08:02:39
Chyby na stránkách. info o úpravách...
Naposledy mapsal:  Albedo
2013-12-16 13:15:10
USB hosting
Naposledy mapsal:  Albedo
2012-10-09 14:44:09
Pøetaktování a podtaktování - Výkon a sp
Naposledy mapsal:  Albedo
2012-04-16 07:58:59

Hodiny


01/04/20

Anketa


Pro zobrazen ankety muste bt pihleni!Reklama

NSA310 (NSA320) - zprovoznìní FFP a Transmission bez nutnosti USB stick

Kategorie: hardware
Datum pidn: 26-02-2013 01:31:59

Pøi používání interního p2p klienta LIBTORRRENT na nas serveru ZyXEL NSA310 jsem narazil na problém s režimem AKTIV / PASIV. I když jsem mìl porty na routeru pøesmìrovány, tracker mì na soubìžnì bìžících seedech identifikoval rùznì jako aktiva nebo pasiva. I když se síovì zdálo vše v poøádku, testoval jsem seedováním z PC na uTorrentu zda tam je vše v poøádku. Bylo. Zkusil jsem dawngradenout firmware zaøízení, efekt stejný. Nahrál jsem tedy zpìt FW 4.50(AFK.1). Jelikož se mi nechce zatím rvát do zaøízení Debian, rozhodl jsem se zkusit nainstalovat alternativního klienta Transmission, bìžícího na FFP (Fonz fun_plug).
 Na internetu jsem hledal, jak ho uploadnout do zaøízení, a poøád na mì vyskakovaly návody s použitím USB stick. Dle návodu jsem flashku formátoval, nahrával soubory, nasku restartoval, a nic... Už jsem byl zoufalý. Zkusil jsem zpøístupnìní telnetu pøes backdoor (výrobcem implementované zadní vrátka pro vstup do telnetu). Ty se otvírají pøihlášením do webové administrace, a následným zadáním do adresního øádku: <IP vaší NAS>/zyxel/cgi-bin/remote_help-cgi?type=backdoor
Poté jsem se pøihlásil telnetem k NAS, a ejhle, byl jsem tam. Ovšem ani takhle jsem FFP nedokázal nainstalovat. Pár bezesných nocí jsem pátral po možnostech jak tam ten fun plug dostat, až jsem narazil na nejjednodušší zpùsob:
Stáhnìte si soubor  WEB_PREFIX , který následnì rozbalte pøes FTP nebo sí do adresáøe admin/zy-pkgs/ na Vašem NAS serveru. Tímto jsme øekli serveru kde má hledat nové repozitáøe. Vstupte do vebové administrace, kliknìte vlevo v menu na Balíèek a nahoøe pak na Získat seznam z internetu. Objeví se balíèek FFP, který dáme nainstalovat. Restartoval jsem NAS a zkusil pustit TelNet. Nabìhl. Napíšeme pøíkaz
login
Jméno napíšeme ROOT, odentrujem a heslo použijeme administrátorské.

Následující pøíkazy vkládejte tak jak jsou, a každý øádek vždy potvrdímì entrem.
cd /
wget http://wolf-u.li/u/441 -O /ffp/bin/uwsiteloader.sh
chmod a+x /ffp/bin/uwsiteloader.sh
uwsiteloader.sh
slacker -Ua


- naskoèí výbìr balíèkù k instalaci, oznaèil jsem a nainstaloval všechny.Ještì je zaktualizujem:
slacker -UaA s:automake s:autoconf s:binutils  s:bison s:flex  s:gcc s:linux-headers s:libtool s:make  s:mpfr s:m4 s:patch s:pkg-config s:uClibc
slacker -aA  s:curl mz:libevent s:intltool


Vytvoøíme odkládací adresáø pro vytvoørní FFP, a vejdeme do nìj:
mkdir -p /mnt/HD_a2/build/tmp
cd /mnt/HD_a2/build


Získáme zdroják Transmission, a rozbalíme:
wget http://download.transmissionbt.com/files/transmission-2.61.tar.xz
tar Jxvf  transmission-2.61.tar.xz


Pøejdeme do adresáøe s rozbaleným zdrojákem, nakonfigurujeme zdroje FFP a zkompilujeme Transmission

cd transmission-2.61
./configure --prefix=/ffp --enable-lightweight
make


Nainstalujeme do odkládacího adresáøe, vytvoøíme Start adresáø pro spouštìní skriptù. Skript vytvoøíme a aktivujeme po spuštìní:

make install DESTDIR=/mnt/HD_a2/build/tmp
mkdir -p /mnt/HD_a2/build/tmp/ffp/start
touch /mnt/HD_a2/build/tmp/ffp/start/transmission.sh
chmod a+x /mnt/HD_a2/build/tmp/ffp/start/transmission.sh


Pøejdeme do adresáøe se startovacími skripty, a spustíme editaci souboru transmission.sh

cd /mnt/HD_a2/build/tmp/ffp/start
vi transmission.sh


a do tohoto souboru vložíme tento text:
#!/ffp/bin/sh

# PROVIDE: Transmission

. /ffp/etc/ffp.subr

TRANSMISSION_HOME=/mnt/HD_a2/transmission

name="transmission-daemon"
command="/ffp/bin/$name"
start_cmd="transmission_start"
stop_cmd="transmission_stop"
status_cmd="transmission_status"
user=root
su_cmd="/ffp/bin/su"

transmission_start()
{
  if [ ! -d ${TRANSMISSION_HOME} ]; then
     $su_cmd $user -c "mkdir ${TRANSMISSION_HOME}"
  fi
  echo "Starting $name"
     $su_cmd $user -c "$command -g ${TRANSMISSION_HOME} -e ${TRANSMISSION_HOME}/$name.log"
}

transmission_stop()
{
  echo "Stopping $name"
     /ffp/bin/killall -SIGINT $name
}

transmission_status()
{
  _pids=$(pidof $name)
  if test -n "$_pids"; then
     echo "$name is running, pid:"
     pidof $name
  else
     echo "$name not running"
  fi
}

run_rc_command "$1"


-po vložení textu stiskneme ESC, napíšeme :x a odentrujem. Tím se nám to uložilo

Vytvoøíme FFP a Transmission balíèky:

cd /mnt/HD_a2/build/tmp
makepkg transmission 2.61 0
cd /tmp
rm -rf /mnt/HD_a2/build
mkdir -p /ffp/funpkg/additional
mv /tmp/transmission-2.61-arm-0.txz /ffp/funpkg/additional
funpkg -i /ffp/funpkg/additional/transmission-2.61-arm-0.txz


Spustíme Transmission, aby se nám vytvoøil domovský adresáø a nastavení:
/ffp/start/transmission.sh start

zastavíme a pøejdem do vytvoøeného adresáøe
/ffp/start/transmission.sh stop
cd /mnt/HD_a2/transmission


Budeme editovat nastavení v souboru settings.json

vi settings.json

Upravíme následující øádky:
"download-dir": "/mnt/HD_a2/video", -cesta do adresáøe VIDEO v koøenovém adesáøi NAS, kam budeme stahovat
"lpd-enabled": true, -objevování lokálních peerù
"rpc-whitelist": "127.0.0.1,192.168.1.*", -ip adresy pouze na lokální síti, z kterých lze pøistupovat ke klientu Transmission
"trash-original-torrent-files": true, -odstròuje .torrent soubory. Kdo by skladoval balast... :D
"umask": 0, -Získáte pøístup ke staženým souborùm pøes LAN
"watch-dir": "/mnt/HD_a2/video", -adresáø pro *.torent soubory ke stažení
"watch-dir-enabled": true

Na závìr spustíme službu Transmission:
/ffp/start/transmission.sh start

Na adrese ]http://<IP vaší NAS>:9091 vstoupíte do webového rozhraní Transmissionu.


Pro další experimentování s Linuxem na NASu jsem si následujícím pøíkazem nainstaloval Midnight Commander:
slacker -aA mz:glib2 mz:mc
Komente

<< Pedchoz      Dal >>
1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 23

Napsno: 26-02-2013 at 16:43:00
Albedo
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Ratio: 2.35
Hodnost: Owner

Nìjakých 18 hodin po instalaci FFP jsou oba klienti (Transmission a Libtorrent) stále AKTIVní. :D

Napsno: 28-02-2013 at 01:48:59
Albedo
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Ratio: 2.35
Hodnost: Owner

Zatím vše šlape :bravo


Napsno: 01-03-2013 at 17:38:51
GoslingUploadovno: 0.00 B
Staeno: 0.00 B
Ratio: ---
Hodnost: Member

Muzu poprosit o zaslani souboru wb_prefix.zip na gosling@seznam.cz ??? Soubor nelze stahnout

Napsno: 01-03-2013 at 19:52:20
Albedo
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Ratio: 2.35
Hodnost: Owner

Došlo k pøeklepu, a odkaz na soubor byl nefunkèní. Již je to opraveno. Díky za upozornìní.

Napsno: 02-03-2013 at 23:28:19
GoslingUploadovno: 0.00 B
Staeno: 0.00 B
Ratio: ---
Hodnost: Member

Tak jsem zkoušel uvedený postup.

Bohužel se nedaøí :-(

Pøidal jsem web_prefix, po aktualizaci seznamu balíèkù se objevila možnost instalace FFP(0.7zypkg003)

Instalace balíèku se zastaví na 98%

Z instalaèního logu FFP:

Try to determine NAS type...
according to /zyxel/mnt/info/modelid: A203->NSA310_ZyXEL
type NSA310_ZyXEL, fw 4.50(AFK.1)
Starting /usr/local/zy-pkgs/ffproot/after_booting.sh version 20120924 at Sun Mar 3 00:19:08 CET 2013...
Which FFP version to use?
Is OABI supported?...yes. Is EABI supported?...yes, choosing FFP 0.7/arm
Will try to download fun_plug.tgz (version 0.7/arm)
http://ffp.inreto.de/ffp/0.7/arm/fun_plug.tgz
If the script stops here, downloading the tarball from ffp.inreto.de failed.
ping ffp.inreto.de...


Zkusil jsem stáhnout fun_plug.tgz jenže stahovaný soubor má koncovku .gz

Po restartu zaøízení se balíèek tváøí jako nainstalovaný ale samozøejmì tomu tak není :-(


Zkoušel jsem nìkolikrát instalaci pomocí USB disku ale ta se taky nedaøí.
 

Napsno: 03-03-2013 at 00:17:37
GoslingUploadovno: 0.00 B
Staeno: 0.00 B
Ratio: ---
Hodnost: Member

 Zkoušel jsem i ruèní instalaci ale poøád nic

http://nas-tweaks.net/371/hdd-installation-of-the-fun_plug-0-7-on-nas-devices/


Chtìl bych se zeptat kam odkazuje ten link ~FFP ?

Napsno: 03-03-2013 at 00:52:18
Albedo
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Ratio: 2.35
Hodnost: Owner

Hmm, no zkusím zítra na to mrknout. Prozatím mì napadá snad jen to, že pøed tím nakopírováním web_prefixu jsem NASku hardresetoval (zadní èudlík reset jsem držel asi 40sec, no musí to tuším 2x pípnout), a pak jsem ji ještì resetoval i normálním vypínacím tlaèítkem (zase èekat na druhé pípnutí). Nic jsem po resetu nezapínal, nemìnil - pouze nastaveno heslo ADMINa a pak nakopírován ten web_prefix.
Dnes už jdu do postele, zítra na to kouknu.

EDIT: Jak dlouho to na tìch 98% stálo?

EDIT2: Samozøejmì pøed resetem - restartem - instalací repozitáøe odpojit VŠECHNA USB zaøízení ze serveru a nezapojovat nic po celou dobu instalace.

Napsno: 03-03-2013 at 18:25:28
GoslingUploadovno: 0.00 B
Staeno: 0.00 B
Ratio: ---
Hodnost: Member

Zdravím, takže jsem to vyøešil :-)

Problémem u mì byla špatná koncovka souboru fun_plug.tgz

Zvolil jsem Váš postup a pøidal pomocí web_prefix balièek FFP do webového rozhraní NASky

Spustil instalaci a tak jako obvykle skonèila na 98%, z instalaèního logu FFP jsem vysledoval problém se stažením balièku fun_plug.tgz

Will try to download fun_plug.tgz (version 0.7/arm)
http://ffp.inreto.de/ffp/0.7/arm/fun_plug.tgz
If the script stops here, downloading the tarball from ffp.inreto.de failed.
ping ffp.inreto.de...

Když jsem balíèek stáhnul ruènì tak se mi stáhnul jako fun_plug.gz

A tak jsem zkusil následující postup:

Z poèítaèe jsem balièek nakopíroval na NASku do adresáøe public

Balíèku jsem zmìnil pøíponu z fun_plug.gz na fun_plug.tgz

Pøihlásil jsem se  telnetem pøes backdoor  pomocí : <IP NAS>/zyxel/cgi-bin/remote_help-cgi?type=backdoor

Pomocí pøíkazového øádku jsem zkopíroval balíèek do pracovního adresáøe FFP

cp  /i-data/md0/public/fun_plug.tgz /usr/local/zy-pkgs/ffproot/

V logu FFP se objevilo:

Unpack /usr/local/zy-pkgs/ffproot/fun_plug.tgz...
Done

Nicménì instalace poøád ukazovala 98%. Po pùl hodinì jsem se odhodlal provést pøes pøíkazový øádek reboot a èekal to nejhorší ….

Po restartu se ve webovém rozhraní v seznamu balíèkù objevilo, že FFP je zapnuto

Tak jsem zkusil ssh i telnet a k mému pøekvapení  je vše funkèní, neboli po pøihlášení se objeví:

== Welcome at FFP version , running on NSA310_ZyXEL nas, firmware 4.50(AFK.1) ==
root@nas:~#

Napsno: 03-03-2013 at 18:57:14
Albedo
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Ratio: 2.35
Hodnost: Owner

Tak to gratuluji  :)
No nakonec je tøeba možné, že já to udìlal nechtìnì podobným zpùsobem, protože na zde uvedený postup jsem pøišel asi po 3 dnech trápení s fleškama a backdoorem a tak podobnì.

No, ale je to without USB stick  :D

Napsno: 05-04-2013 at 15:11:10
JelenikUploadovno: 0.00 B
Staeno: 0.00 B
Ratio: ---
Hodnost: Member

Skvelý návod, kvôli pochváleniu som sa musel zaregistrova  ;) Aj napriek tomu, že som len nechápavo kopíroval príkazy, sa mi podarilo transmission rozbeha. Akurát by som v návode trochu rozpísal dva príkazy:

- tuším to bol 4.tý (uwsiteloader.sh) - konkrétne k nemu nebolo niè napísané a ak si dobre spomínam, dávalo mi to nejakú ponuku
- potom piaty (slacker -Ua) - nezdalo sa mi, že tých balíèkov má by to¾ko, keï som oznaèoval asi 50ty, zaèal som by na pochybách, že èi to naozaj mám všetko da nainštalova - zvl᚝ keï v návode nebola žiadna poznámka o tom, že ich bude tak strašne ve¾a :)

Potom ešte pri príkaze:
root@sklad:/tmp# /ffp/start/transmission.sh start

mi to píše nasledovné:
/ffp/start/transmission.sh: line 1: OVIDE:: command not found

- je to nejaký problém?

1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 23
<< Pedchoz      Dal >>


Podpote ns...

Nejnovj lnky
Recenze fotoknihy od Saal Digital
- [Pidno: 29-10-2016 11:36:25]

Kdo má vìtší ZOOM, není vìtší král!
- [Pidno: 22-09-2013 11:47:10]

Èištìní a opravy objektivù, DSLR zrcadlovek v Olomouci
- [Pidno: 15-03-2013 10:34:06]


Online Uivatel
Nikdo nen Online

Sociln st
CZIN.eu
servis, opravy, pravy HW, PC, lokalizace vv
KruSH (KRUmpholc Software & Hardware)

Propagujte i svoj strnku

Vyten serveru
2.201 %
2.201%


Naposledy upraveno 6.12.2013 01:19 -|- -|- KruSH (c)2006-2014
-|- Krumpholc Software&Hardware -|-
-|-RSS Info -|- Vvoj: jan.krumpholc@krush.cz
Jan Krumpholc
fotograf, fotosluby
opravy fototechniky digitln a analogov
itn DSLR snma
vvoj a lokalizace ANDROID a PC aplikac
obnova dat
opravy, pravy PC,telefon a elektroniky
provozovn server, datacenter
konzultace
I: 03119980
Krumpholc Software&Hardware -|-
-|-RSS Info -|- Vvoj: jan.krumpholc@krush.cz