[Pihlsit] nebo [Registrovat]
Pihlsit
Uivatelsk jmno:
Heslo:
[Registrovat]
[Obnovit et]


Posledn pspvky
Psané vtipy a vtipné texty
Naposledy mapsal:  Albedo
2014-05-28 08:02:39
Chyby na stránkách. info o úpravách...
Naposledy mapsal:  Albedo
2013-12-16 13:15:10
USB hosting
Naposledy mapsal:  Albedo
2012-10-09 14:44:09
Pøetaktování a podtaktování - Výkon a sp
Naposledy mapsal:  Albedo
2012-04-16 07:58:59

Hodiny


01/04/20

Anketa


Pro zobrazen ankety muste bt pihleni!Reklama

Není megapixel jako megapixel

Kategorie: fotografie
Datum pidn: 15-05-2012 21:43:30

S chvástáním kdo má víc megapixelù, respektive vìtšího pindíka :D  mùžete pìknì pohoøet. Ono 10MPX (rozumìjte megapixelù) na mobilu je úplnì nìkde jinde než 10MPX u úžasného rùžového kompaktního fotoaparátu, by tøeba znaèky SONY...ale nebudeme jmenovat, že???...No, a aby to nebylo málo, tìchto rùzných 10MPX je zase sakra rozdíl než 10MPX u i té nejlevnìjší amatérské zrcadlovky. A proè tu poøád píšu 10MPX? No protože je in mít co nejvíc megapixelù, tak já mám tìch 10 v mobilu, a má profi zrcadlovka má mnohem, mnohem, mnohem víc...:dalol
 CCD símaè je elektronický èip tvoøený nìkolika miliony svìtlocivých bunìk neboli pixelù. Každý z nich zachycuje urèité množství dopadajícího svìtla
v èervené, zelené nebo modré barvì. Èip sám o sobì barvy nepozná, proto je pøed nìj umístìn RGB filtr, neboli barevná møížka s èervenými, zelenými a modrými (anglicky red, green a blue...odtud zkratka RGB ) poli o velikosti jednotlivých pixelù. Zelených pixelù je dvakrát tolik než èervených èi modrých, což souvisí s chováním barevného spektra a citlivostí lidského oka hlavnì na zelené odstíny. Filtru se podle jeho tvùrce øíká také Bayerova maska.
 Celkovou kvalitu fotografie ovlivòují kromì rozlišení, jímž se výrobci chlubí v reklamách, hlavnì fyzické rozmìry snímaèe a z nich vyplývající velikost jednotlivých pixelù.
 Jak velké jsou jednotlivé pixely? To právì záleží na typu fotoaparátu. U kompaktu se na jednom ètvereèném milimetru mùže maèkat i 500 × 500 pixelù. U profesionální plnoformátové zrcadlovky najdeme na stejné ploše jen 150 × 150 bunìk. Zùstaneme tedy pouze u zrcadlovek, kde rozeznáváme podle velikosti tøi typy snímaèù:
 • plnoformátové, jejichž rozmìry odpovídají rozmìrùm tradièního filmového políèka, tedy 24 × 36 mm
 • tzv. APS-C, neboli DX (ten se nachází ve velké vetšinì bìžných zrcadlovek, u Nikonu, Pentaxu a Sony má rozmery 23,6 × 15,7 mm a u Canonu 22,2 × 14,8 mm)
 • 4/3 (ten používají hlavnì Olympus a Panasonic, mìøí cca 17 × 13 mm).

  Obecnì platí, že èím menší snímaè, tím menší jsou i pixely. Proto èím vìtší pixel je (tudíž je vìtší snímaè, a vlastnì i zaøízení :-p), tím více svìtla pojme. Díky tomu nepotøebuje tak výrazné zesílení elektronického signálu, aby byl schopen zachytit dostatecné množství svìtla podle aktuální expozièní hodnoty. A nižší zesílení signálu znamená nižší šum.
   Zkrácenì lze tedy øíci, že vetší pixely znamenají ménì šumu. To je jeden z dùvodù, proè zrcadlovky dìlají lepší snímky než kompakty a plnoformátové zrcadlovky jsou na tom lépe než fotoaparáty s APS-C snímaèi, a mobily se mùžou jít úplnì zakopat... Rozdíly jsou výrazné hlavnì pøi vyšších citlivostech, to znamená pøi horších svìtelných podmínkách.
 • Komente

  dn komente

  Podpote ns...

  Nejnovj lnky
  Recenze fotoknihy od Saal Digital
  - [Pidno: 29-10-2016 11:36:25]

  Kdo má vìtší ZOOM, není vìtší král!
  - [Pidno: 22-09-2013 11:47:10]

  Èištìní a opravy objektivù, DSLR zrcadlovek v Olomouci
  - [Pidno: 15-03-2013 10:34:06]


  Online Uivatel
  Nikdo nen Online

  Sociln st
  CZIN.eu
  servis, opravy, pravy HW, PC, lokalizace vv
  KruSH (KRUmpholc Software & Hardware)

  Propagujte i svoj strnku

  Vyten serveru
  0.5515 %
  0.5515%


  Naposledy upraveno 6.12.2013 01:19 -|- -|- KruSH (c)2006-2014
  -|- Krumpholc Software&Hardware -|-
  -|-RSS Info -|- Vvoj: jan.krumpholc@krush.cz
  Jan Krumpholc
  fotograf, fotosluby
  opravy fototechniky digitln a analogov
  itn DSLR snma
  vvoj a lokalizace ANDROID a PC aplikac
  obnova dat
  opravy, pravy PC,telefon a elektroniky
  provozovn server, datacenter
  konzultace
  I: 03119980
  Krumpholc Software&Hardware -|-
  -|-RSS Info -|- Vvoj: jan.krumpholc@krush.cz