[Pihlsit] nebo [Registrovat]
Pihlsit
Uivatelsk jmno:
Heslo:
[Registrovat]
[Obnovit et]


Posledn pspvky
Psané vtipy a vtipné texty
Naposledy mapsal:  Albedo
2014-05-28 08:02:39
Chyby na stránkách. info o úpravách...
Naposledy mapsal:  Albedo
2013-12-16 13:15:10
USB hosting
Naposledy mapsal:  Albedo
2012-10-09 14:44:09
Pøetaktování a podtaktování - Výkon a sp
Naposledy mapsal:  Albedo
2012-04-16 07:58:59

Hodiny


01/04/20

Anketa


Pro zobrazen ankety muste bt pihleni!Reklama

Šílenství jménem APPLE

Kategorie: postøehy
Datum pidn: 13-03-2012 21:14:15

Hodnì lidí z mého okolí nemá problém si mì jednoduše zaøadit nezi odpùrce firmy Apple a jejich výrobkù. Ale vùbec mi to nevadí. Je to pro mì stupidní módní záležitost, stejnì jako blbì ostøíhaný šlechtìný podvraák v kabelce hloupé blondýny.

Pamatuji si na doby, kdy Apple byla spoleènost, která u nás nikomu nic moc neøíkala, ale hodnì lidí jí poznalo podle ukousnutého jablka hýøícího všemi barvami viditelného (možná i neviditelného) spektra. Logo i ony doby jsou pryè a Apple je pojmem pro celý svìt. Jako firma – obchodník jde o uèebnicový pøíklad jak to má být. Apple je buï milován nebo nenávidìn a jenom malé procento lidí je neutrálních, vìtšinou technologicky úplnì ne pøíliš gramotných (nepoužívají tablety a když pustí PC, tak jenom kvùli Solitéru nebo Facebooku). Je výhoda, když firma budí vášnì a nezùstává chladná s odcizeným úsmìvem ve stylu „hlavnì nikoho nenaštvat a všem se zalíbit“.

Jejich marketing asi nemá smysl moc popisovat. Je to dokonalost sama. Komu jinému se daøí vybudovat základnu fanouškù, kteøí se ušlapou pro telefon, který je zaostalý už v den uvedení na trh? Kdo jiný, než marketing Apple dokáže svým zákazníkùm vštípit myšlenku, že potøebují ještì jedno zaøízení mezi telefonem a notebookem? Asi žádná.

Dokonale to ovšem kompenzuje R&D centrum jablíèkáøù. Resp. by jeden øekl, že žádné nemají. Lidé se dodnes dohadují, jestli Bill Gates pro první Windows vykrald Applovic Macintosh nebo prostì dobøe koupil grafické GUI firmy Xerox, která netušila, co drží v rukou. Osobnì se pøikláním spíše ke druhé variantì, protože Apple následnì nepøinesl de facto nic nového. Jistì, lze udìlat seznam stovek novinek a nápadù, ale stovky mì prostì v pomìru k dobì existence firmy pøijde hodnì málo.
iPod, iPhone, iPad jako hraèky beze smyslu

Co je zajímavého na iPodu oproti jiným mp3 pøehrávaèùm? Co je unikátního na iPhonu a co dìlá iPad nejlepším tabletem? Nic. Resp. první iPhone pøišel na správné inovaèní vlnì – ekonomický termín pro rèení „Ve správný èas na správném místì“. Pøesto znám pár lidí, co iPhone první generace považují za první dotykový telefon, aniž by tušili cokoliv o PDA (http://en.wikipedia.org/wiki/Smartphone nebo o skuteèném strùjci prvního dotykového telefonu s kapacitním displejem (LG Prada. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 2007–14–02, last modified on 2007–22–06 [cit. 2011–06–08]. Dostupné z WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/LG_Prada.)) -mimochodem LG je pro nì jenom výrobce televizorù.

Z hardwarového pohledu iPhone nevyniká naprosto nièím. Možná lze v dnešní dobì považovat za unikátnost absenci slotu pro pamìovou kartu nebo známou Jobsovu formuli uchycení telefonu pro zabití signálu.(KYNÈL, Jakub. Novinky.cz [online]. 2010 [cit. 2011–06–08]. IPhone 4 má prý problémy se signálem. Držte ho jinak, vzkázal Jobs. Dostupné z WWW: http://iphonemania.mobilmania.cz/Cerny+den+u+nemeckych+soudu+Apple+prohral+s+Motorolou+i+Samsungem.) Schopnost tvùrcù samotného zaøízení také dobøe vystihuje neschopnost vytvoøit pøístroj v bílé barvì, aèkoliv to dávno dokázal mladík, co bílé iPhony prodával naèerno.(KOÈÍ, Mirek. PCtuning [online]. 2010 [cit. 2011–06–08]. 17letý mladík prodával „bílý“ iPhone 4 a vydìlal miliony. Teï asi pùjde do vìzení. Dostupné z WWW: http://pctuning.tyden.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=19336&catid=1&Itemid=57.). Navíc praktiky "nakouslého jablka" mi pøijdou docela faux pas...ale již se blízká na lepší èasy: http://iphonemania.mobilmania.cz/Cerny+den+u+nemeckych+soudu+Apple+prohral+s+Motorolou+i+Samsungem

  V oblasti softwaru to není o moc lepší a vìšinu nápadù za poslední rok mají ostatní znaèky již dávno. Dokonalou ukázkou je tøeba hojnì diskutovaný multitasking nebo-li více bìžících aplikací najednou. Pøekvapí vás moc, že telefony Nokia multitasking nabízely o cca 8 let døíve?

iPad je sám o sobì dosti zajímavý. Osobnì bych øekl, že zde si Apple onu potøebnou inovaèní vlnu dokonce vytvoøil sám. Nicménì to zcela jistì nelze pøièíst k dobru inženýrùm jablíèkové firmy. Po vydání iPadu první generace jsem vážnì dumal nad tím, jestli jenom Steve Jobs s šíleným úsmìvem, sedící ve vysoké vìži ve tvaru jablka, není blázen co se rozhodl vyzkoušet „co ještì snesou“. Jiný dùvod, proè vydal do rukou padnoucí, ale o USB port, SD uložitì a samozøejmì FLASH oøezaný tablet mì prostì nenapadl.

Každoroènì se zájmem sleduji novinky, které Apple pøedstavuje na tiskových konferencích. Ta poslední se nesla v duchu oèekávání iPhone 5, který se nedostavil a tak úèastníkùm zbyly pouze oèi pro pláè iCloud. Beru to za zajímavý nápad, který tradiènì naèal nìkdo jiný, než Apple. Jak dlouho tu máme Google Docs a vlastnì øadu rùzných variant? Apple pøišel až teï, nabídl o pìtinu ménì, ale vsaïte boty, že za nedlouho najdeme videa na YouTube, kde bude pøekvapený americký pablb jásat nad tím, jak mùže poslat na 30 dní fotky do internetových vìtrù a prohlídnout si je jinde.

 Teï si jistì kladete otázku, proè MS Windows startují podstatnì déle, než Mac. Protože Windows si musí rozumìt s každým poèítaèem. Nemohou vám oznámit, že nebudou fungovat se základní deskou MSI a že se jim nelíbí disky Samsung, ale pouze Western Digital. Ostatnì Windows musí pracovat i na samotném Macu. Když vyrábíte nìco, co se má zavdìèit všem (nebo aspoò drtivé vìtšinì), vždy to bude na úkor nìèeho jiného, v tomto pøípadì rychlosti nebo stability.

Kouzlo Macu jednoduše tkví v tom, že operaèní systém OS X prostì ví s èím bude pracovat a je na to cvièený. Je mu od zaèátku jasné, jaké bude mít disky, jaké jsou možnosti procesoru jak má nakládat s pamìtí nebo grafickou kartou.

To je hlavní dùvod proè si za poèítaè pro svou práci zvolí profesionální grafik, zvukaø nebo støihaè videa – potøebují stabilní a rychlý systém, který jim po hodinì práce nehodí modrou obrazovku. I když nutno dodat, že ani Mac už není co býval, kdy jste si jednoduše nevymìnili komponentu, kterou chcete a uvnitø netikal procesor z dílen Intelu. Nicménì pointa zùstává. Myslím, že není dùležité, jaký je tam procesor, ale že tam je ten jeden a zbytek sestavy s ním poèítá. To už je jedno. Podle mì je jenom špatnì, když si sleèna koupí iPhone nebo Macbook jenom protože je cool mít nìco od Applu. A chudák pejsek co se maèká s tímto v kabelce...)
Komente

dn komente

Podpote ns...

Nejnovj lnky
Recenze fotoknihy od Saal Digital
- [Pidno: 29-10-2016 11:36:25]

Kdo má vìtší ZOOM, není vìtší král!
- [Pidno: 22-09-2013 11:47:10]

Èištìní a opravy objektivù, DSLR zrcadlovek v Olomouci
- [Pidno: 15-03-2013 10:34:06]


Online Uivatel
Nikdo nen Online

Sociln st
CZIN.eu
servis, opravy, pravy HW, PC, lokalizace vv
KruSH (KRUmpholc Software & Hardware)

Propagujte i svoj strnku

Vyten serveru
0.6858 %
0.6858%


Naposledy upraveno 6.12.2013 01:19 -|- -|- KruSH (c)2006-2014
-|- Krumpholc Software&Hardware -|-
-|-RSS Info -|- Vvoj: jan.krumpholc@krush.cz
Jan Krumpholc
fotograf, fotosluby
opravy fototechniky digitln a analogov
itn DSLR snma
vvoj a lokalizace ANDROID a PC aplikac
obnova dat
opravy, pravy PC,telefon a elektroniky
provozovn server, datacenter
konzultace
I: 03119980
Krumpholc Software&Hardware -|-
-|-RSS Info -|- Vvoj: jan.krumpholc@krush.cz