[Pihlsit] nebo [Registrovat]
Pihlsit
Uivatelsk jmno:
Heslo:
[Registrovat]
[Obnovit et]


Posledn pspvky
Psané vtipy a vtipné texty
Naposledy mapsal:  Albedo
2014-05-28 08:02:39
Chyby na stránkách. info o úpravách...
Naposledy mapsal:  Albedo
2013-12-16 13:15:10
USB hosting
Naposledy mapsal:  Albedo
2012-10-09 14:44:09
Pøetaktování a podtaktování - Výkon a sp
Naposledy mapsal:  Albedo
2012-04-16 07:58:59

Hodiny


01/04/20

Anketa


Pro zobrazen ankety muste bt pihleni!Reklama

Úprava USB FLASH disku pro funkènost na SAMSUNG GALAXY NOTE

Kategorie: software
Datum pidn: 05-03-2012 10:48:32

Na mém telefonu vìtšina USB flash diskù nefungovala. Zaøízení psalo "USB konektor byl pøipojen", ale zaøízení nebylo nikde zobrazeno. Samozøejmì že jsem je nejdøíve formátoval na FAT32, ale prostì nic... Po laborování jsem zjistil jak "upravit" flashku tak, aby ji pøeèetl i telefon.

Nejdøíve pøipojíme USB Flash disk, který budeme "upravovat".
 Budeme pracovat v pøíkazovém øádku WINDOWS. Ten Ve Windows 7 spustíme pøíkazový øádek obdobnì. Pøíkazy které budeme psát a nálednì vždz odešleme entrem jsou zobrazeny tuènou kurzívou: takto.
Klikneme na "Start", a do kolonky dole s názvem "Prohledat programy a soubory" napíšeme CMD (a samozøejmì potvrdíme entrem).

Tak koneènì budeme pracovat v oknì pøíkazového øádku:

Napíšeme a entrem potvrdíme diskpart
 Zobrazí se nám text že je spuštìn DISKPART verze... a pod tím blikající podtržítko. Píšeme dál...
list disk
...zobraszí se seznam diskù v poèítaèi, podle velikosti si zapamatujem èíslo našeho USB flash disku, a napíšeme select disk, NEPOTVRZUJEM entrem, za to mezeru a èíslo našeho disku. Takže napíšeme napøíklad tohle, a potvrdíme entrem:
select disk 1
...a píšeme dál....
Clean ...enter...
Create Partition Primary
Select Partition 1 (tady je VŽDY 1, s èíslem našeho disku to nemá nic spoleèného)
Active
Format FS=FAT32 (poèkáme nìjakou chvíly než se pøíkaz dokonèí)
Assign
Exit - Tím se nám ukonèil program DISKPART.
Minimalizujeme si pøíkazový øádek, a do CD/DVD mechaniky vložíme instalaèní CD WINDOWS 7. Otevøeme si v nabídce start "Tento poèítaè" a zkontrolujeme a zapamatujem si jaké písmeno jednotky má naše CD mechanika a náš USB disk.

Pøepneme se zpátky do pøíkazového øádku. Napíšeme písmeno naší CD jednotky s vloženým instalaèním médiem Windows 7 a dvojteèku. Takže napøíklad:
D: a samozøejmì zase enter
cd boot
bootsect.exe /NT60 H: - místo H napište písmeno Vašeho USB flash disku!!!
Už jen dostanete výpis že boot kód byl v poøádku pøenesen, a je to vše. Takto upravenou "flashku" bez problémù na NOTEu pøeètu.
Komente

<< Pedchoz      Dal >>
1 - 1

Napsno: 26-02-2013 at 19:38:27
Albedo
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Ratio: 2.35
Hodnost: Owner

Po vydání programu Paragon exFAT, NTFS & HFS+ je tohle již bezpøedmìtné. Zprovoznil jsem bez problémù 1TB externí disk, 16GB NTFS flashku...

1 - 1
<< Pedchoz      Dal >>


Podpote ns...

Nejnovj lnky
Recenze fotoknihy od Saal Digital
- [Pidno: 29-10-2016 11:36:25]

Kdo má vìtší ZOOM, není vìtší král!
- [Pidno: 22-09-2013 11:47:10]

Èištìní a opravy objektivù, DSLR zrcadlovek v Olomouci
- [Pidno: 15-03-2013 10:34:06]


Online Uivatel
Nikdo nen Online

Sociln st
CZIN.eu
servis, opravy, pravy HW, PC, lokalizace vv
KruSH (KRUmpholc Software & Hardware)

Propagujte i svoj strnku

Vyten serveru
1.9911 %
1.9911%


Naposledy upraveno 6.12.2013 01:19 -|- -|- KruSH (c)2006-2014
-|- Krumpholc Software&Hardware -|-
-|-RSS Info -|- Vvoj: jan.krumpholc@krush.cz
Jan Krumpholc
fotograf, fotosluby
opravy fototechniky digitln a analogov
itn DSLR snma
vvoj a lokalizace ANDROID a PC aplikac
obnova dat
opravy, pravy PC,telefon a elektroniky
provozovn server, datacenter
konzultace
I: 03119980
Krumpholc Software&Hardware -|-
-|-RSS Info -|- Vvoj: jan.krumpholc@krush.cz