[Pihlsit] nebo [Registrovat]
Pihlsit
Uivatelsk jmno:
Heslo:
[Registrovat]
[Obnovit et]


Posledn pspvky
Psané vtipy a vtipné texty
Naposledy mapsal:  Albedo
2014-05-28 08:02:39
Chyby na stránkách. info o úpravách...
Naposledy mapsal:  Albedo
2013-12-16 13:15:10
USB hosting
Naposledy mapsal:  Albedo
2012-10-09 14:44:09
Pøetaktování a podtaktování - Výkon a sp
Naposledy mapsal:  Albedo
2012-04-16 07:58:59

Hodiny


12/07/20

Anketa


Pro zobrazen ankety muste bt pihleni!Reklama

Recenze fotoknihy od Saal Digital

Kategorie: recenze
Datum pidn: 29-10-2016 11:36:25

 Pøijal jsem nabídku firmy Saal Digital, kterou nelze odøíct, a nechal si vyrobit fotoknihu ve formátu A4 na výšku (19cm x 28cm) èítající 28 matných stran v tvrdé matné vazbì.
 Celou knihu si vytvoøíte v programu Saal designer, který si stáhnete do poèítaèe. Jeho ovládání je velice intuitivní a pøehledné. Osvojíte si jej bìhem chvíle. V nabídce softwaru nalezneme rùzné pøeddefinované motivy, kam pouze dosadíme fotografie, nebo je možno vytvoøit svùj vlastní design od píky. Po dokonèení následuje volba platby, dodání,...
 K samotnému doruèení, to probíhalo neuvìøitelnì rychle! Ve ètvrtek pozdì v noci (možná i pátek, nìkdy nad ránem), jsem objednávku odeslal. V pátek po poledni jsem obdržel zprávu o vyhotovení a odesílání. V pondìlí kniha dorazila, a to prosím ze zahranièí! Neuvìøitelná rychlost!
 Samotná fotokniha pøedèila má oèekávání. Fotky krásnì ostré, barvy vìrné, papír na omak velice pøíjemný. Vazba velmi precizní, nikde se nic ve vazbì netrhá (nevylamuje) a pøitom z fotek pøesahujících dvì strany nechybí ani mikrometr. Vazba je pìknì plochá, takže èlovìku ani nepøijde že jsou to dvì strany. Vnìjší desky knihy pevné, a taktéž krásnì a vìrnì barevné.
 Komunikace s firmou probíhá na pøíjemné a profesionální úrovni.
 Jsem rád že jsem nabídku firmy Saal Digital pøijal, a chválím po všech stránkách. Samozøejmì v budoucnu opìtovnì služeb využiji.
Komente

dn komente

Podpote ns...

Nejnovj lnky
Recenze fotoknihy od Saal Digital
- [Pidno: 29-10-2016 11:36:25]

Kdo má vìtší ZOOM, není vìtší král!
- [Pidno: 22-09-2013 11:47:10]

Èištìní a opravy objektivù, DSLR zrcadlovek v Olomouci
- [Pidno: 15-03-2013 10:34:06]


Online Uivatel
Nikdo nen Online

Sociln st
CZIN.eu
servis, opravy, pravy HW, PC, lokalizace vv
KruSH (KRUmpholc Software & Hardware)

Propagujte i svoj strnku

Vyten serveru
5.6371 %
5.6371%


Naposledy upraveno 6.12.2013 01:19 -|- -|- KruSH (c)2006-2014
-|- Krumpholc Software&Hardware -|-
-|-RSS Info -|- Vvoj: jan.krumpholc@krush.cz
Jan Krumpholc
fotograf, fotosluby
opravy fototechniky digitln a analogov
itn DSLR snma
vvoj a lokalizace ANDROID a PC aplikac
obnova dat
opravy, pravy PC,telefon a elektroniky
provozovn server, datacenter
konzultace
I: 03119980
Krumpholc Software&Hardware -|-
-|-RSS Info -|- Vvoj: jan.krumpholc@krush.cz