[Pihlsit] nebo [Registrovat]
Pihlsit
Uivatelsk jmno:
Heslo:
[Registrovat]
[Obnovit et]


Posledn pspvky
Psané vtipy a vtipné texty
Naposledy mapsal:  Albedo
2014-05-28 08:02:39
Chyby na stránkách. info o úpravách...
Naposledy mapsal:  Albedo
2013-12-16 13:15:10
USB hosting
Naposledy mapsal:  Albedo
2012-10-09 14:44:09
Pøetaktování a podtaktování - Výkon a sp
Naposledy mapsal:  Albedo
2012-04-16 07:58:59

Hodiny


12/07/20

Anketa


Pro zobrazen ankety muste bt pihleni!Reklama

Kdo má vìtší ZOOM, není vìtší král!

Kategorie: fotografie
Datum pidn: 22-09-2013 11:47:10

Po nìkolika mìsíèním pozorování a poslouchání šíleného okolí, kdy jsm se mimo jiné dozvìdìl že EVF je zrcadlovka. Takže na pravou míru uvedu tento omyl.
 Jako EVF, neboli nepravé zrcadlovky (SLR-like, elektronické zrcadlovky) se oznaèují vìtšinou vìtší kompaktní digitální fotoaparáty, které na hledáèek zobrazují reálný obraz z objektivu, ovšem nikoliv optickou, ale elektronickou cestou. Nemají zrcadlo, a tudíž nejsou zrcadlovkami! Oznaèení je pùvodnì pouze marketingové - mìlo naznaèit, že zmínìné digitální fotoaparáty poskytují stejnou kvalitu obrazu a komfort používání jako zrcadlovky, což ale není až tak pravda.
Za objektivem takovéto bezzrcadlovky je pøímo snímací èip, jehož obraz je pøenášen do malého, nezøídka èernobílého displeje v hledáèku. To sice øeší problém paralaxy a použití pøedsádkových èoèek, ale znaènou nevýhodou je omezené rozlišení displeje, kdy takto nelze ostøit „od oka" a pomalé obnovování obrazu, když elektronika aparátu „nestíhá" (napøíklad zpracovává-li právì exponovaný snímek). Koukáte-li takovýmto hledáèkem, uniknou vám i nìkteré detaily, které by si zasloužily jiný úhel pohledu èi jinou kompozici.
Pøestože to v principu možné je, nemají nepravé zrcadlovky výmìnné objektivy, ale honosí se vìšinou znaèným rozsahem ZOOMu. Ale to kolikrát není až tak dobøe.
 Co je to vlastnì ZOOM? Je to pomìr nejdelšího a nejkratšího ohniska, takže nám vùbec nevyjadøuje jak moc objektiv "pøibližuje".
Uvedu pøíklad: máme objektiv Canon EF-S 15-85mm f/3,5-5,6 IS USM kde nám vyjde zoom 5,6x (85/15), a  objektiv Canon EF 70-200mm f/4,0 L IS USM kde zoom  bude 2,86x. Takže máme jeden objektiv se zoomem 5,6x a druhý se zoomem 2,86x , ale pro mnohé pøekvapivì,  nám víc pøiblíží právì ten druhý, kde zoom vychází menší. Ještì podotknu, že pevná skla (rozumìjte objektivy s pevným ohniskem, bez možnosti pøibližování) mají vlastnì zoom 1x a takový SAMYANG 8mm má úhel zábìru skoro 180° a Samyang 800mm má úhel zábìru 3° což je vetší pøiblížení než nìkteré amatérské astronomické dalekohledy. Porovnávat kdo má vìtší zoom je v podstatì zavádìjící, nebo nám to vlastnì neurèuje ani rozsah. Zase uvedu pøíklad: Objektiv Samyang 650-1300mm má zoom 2x, ale i jeho nejkratší ohnisková vzdálenost je extrémní pøiblížení na hranici hvìzdáøských dalekohledù, nemluvì o jeho nejdelším ohnisku. Snad nám hodnota zoomu mùže okrajovì vypovídat o kvalitì objektivu. Zpravidla èím vìtší èíslo zoom (vìtší rozsah), tím horší optická kvalita objektivu. Velikost tohoto èísla je zase úmìrná ciføe obsažené v nominální hodnotì toho objektivu... No zkrátka to ukážu zase na pøíkladu: mìl jsem v ruce objektiv TAMRON 18-200mm za 5000,-Kè, u kterého je zoom nìjakých 11,1x , avšak obrazová kvalita velmi mizivá, a taková Sigma 18-250mm f/3,5-6,3 DC OS HSM za nìjakých 11000,-Kè se zoomem 13,9x je na tom s optickým výstupem ponìkud lépe. Paradoxnì ovšem ani jeden z tìchto dvou nemá vìtší pøiblížení než tøeba objektiv Canon EF 75-300mm f/4-5,6 III USM za 7500,-Kè s hodnotou zoomu 4x.
Komente

dn komente

Podpote ns...

Nejnovj lnky
Recenze fotoknihy od Saal Digital
- [Pidno: 29-10-2016 11:36:25]

Kdo má vìtší ZOOM, není vìtší král!
- [Pidno: 22-09-2013 11:47:10]

Èištìní a opravy objektivù, DSLR zrcadlovek v Olomouci
- [Pidno: 15-03-2013 10:34:06]


Online Uivatel
Nikdo nen Online

Sociln st
CZIN.eu
servis, opravy, pravy HW, PC, lokalizace vv
KruSH (KRUmpholc Software & Hardware)

Propagujte i svoj strnku

Vyten serveru
6.2408 %
6.2408%


Naposledy upraveno 6.12.2013 01:19 -|- -|- KruSH (c)2006-2014
-|- Krumpholc Software&Hardware -|-
-|-RSS Info -|- Vvoj: jan.krumpholc@krush.cz
Jan Krumpholc
fotograf, fotosluby
opravy fototechniky digitln a analogov
itn DSLR snma
vvoj a lokalizace ANDROID a PC aplikac
obnova dat
opravy, pravy PC,telefon a elektroniky
provozovn server, datacenter
konzultace
I: 03119980
Krumpholc Software&Hardware -|-
-|-RSS Info -|- Vvoj: jan.krumpholc@krush.cz