[Pihlsit] nebo [Registrovat]
Pihlsit
Uivatelsk jmno:
Heslo:
[Registrovat]
[Obnovit et]


Posledn pspvky
Psané vtipy a vtipné texty
Naposledy mapsal:  Albedo
2014-05-28 08:02:39
Chyby na stránkách. info o úpravách...
Naposledy mapsal:  Albedo
2013-12-16 13:15:10
USB hosting
Naposledy mapsal:  Albedo
2012-10-09 14:44:09
Pøetaktování a podtaktování - Výkon a sp
Naposledy mapsal:  Albedo
2012-04-16 07:58:59

Hodiny


08/08/20

Anketa


Pro zobrazen ankety muste bt pihleni!Reklama

Vtipy > Psané vtipy a vtipné texty

Nachzte se:  Frum / Vtipy / Psané vtipy a vtipné texty
Uzameno
AlbedoDonatedVloeno 09.01.2012 00:08:24(Ped 447 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Zvíøátka v lese se dohodla, že si postaví sídlištì. Do mìsta na pøíslušné úøady pùjde liška, ta je dost fikaná, všechna potøebná potvrzení a povolení rychle vyøídí... øekla si zvíøátka. A tak tedy liška šla. Pøešel den, dva, týden, mìsíc a po mìsíci se liška vrací se stáhnutým ocasem a celá znièená øíká - 35 potvrzení mám, jen to 36 - poslední se mi už vyøídit nepodaøilo. Tak se do mìsta vydá medvìd. Ten jako nejsilnìjší v lese urèitì zaøídí, abychom tu mìli sídlištì - pøemýšlela zvíøátka. Pøešel den, dva, týden, mìsíc a po mìsíci se medvìd celý stresovaný a vyhublý vrací a øíká - 35 potvrzení mám, jen to 36 - poslední se mi už vyøídit nepodaøilo. Zvíøátka se už pomalu smiøují s tím, že dál budou bydlet v podmínkách, nedùstojných pro zvíøata v 21. stolení, když tu najednou øekne oslíèek: já bych to zkusil vyøídit! Ostatní zvíøátka se zaènou smát a øíkají: Ani liška se svým intelektem a ani medvìd z pozice moci to nedokázali vyøídit, už jen ty to dokážeš! Ale oslík se tìmito øeèmi nedal odradit a vydal se do mìsta. Za tøi dny se zvíøátka vzbudila kvùli velkému ruchu a vidí, jak už z dálky jde osel a mává všemi potvrzeními. Za zády mu jedou bagry, jeøáby, nákladní auta s pískem apod. Zvíøátka se nestaèí divit a ptají se osla, jak se mu to podaøilo vyøídit. Velmi jednoduše - øíká osel. Pøijdu na úøad, otevøu první dveøe - spolužák, druhé dveøe - spolužák, tøetí dveøe - spolužák...

Naposledy upravil Albedo dne 09.01.2012 08:27:30
Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 08.01.2012 02:02:41(Ped 447 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Jeden misionáø pøijel do støední Afriky a usadil se u jednoho kmene. Strávil tam více než rok. Uèil je èíst a psát a seznamoval je s køesanskou vírou. Obzvl᚝ zdùrazòoval sexuální èistotu a upozoròoval na zlo høíchu.
Jednoho dne porodila žena jednoho muže z rady starších bílé dìcko. Vesnici to šokovalo a náèelník šel jménem všech promluvit s misionáøem: „Varoval jsi nás pøed zlem sexuálních høíchù, ale èerná žena našeho kmene porodila bílé dìcko. Ty jsi jediný bílý muž, který kdy do této vesnice vstoupil. Není potøeba být geniální, aby si jeden srovnal, co se tu stalo!”
„Ale ne, to se moc pletete,” ujišuje ho misionáø. „To, co se zde stalo, je výjimeèná, ale pøírodní zvláštnost. Øíká se tomu albinizmus. Podívejte se na vaši pastvinu. Pole plné bílých ovcí, a pøesto je mezi nimi jedna èerná. Pøíroda tohle obèas udìlá.”
Náèelník chvíli pøemýšlí a pak povídá: „Hele, dohodneme se. Ty nebudeš nikde mluvit o té èerné ovci a já zase pomlèím ohlednì toho dìcka!”
:DMajitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 07.01.2012 00:05:10(Ped 448 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Jde medvídek Pú po lese, v tlapì má sekeru. Potká Prasátko, schová ji za záda a zvolá:
"Prasátko, pojï ke mnì!"
"Copak, Pú, že se tak usmíváš, med tøikrát zlevnil?"
"To ne, ale vepøové pìtkrát zdražilo"Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 

<< Pedchoz  1 2 3 4 5 6   Dal >>

Uzameno
Psan v tomto fru nemte povoleno.

Podpote ns...

Nejnovj lnky
Recenze fotoknihy od Saal Digital
- [Pidno: 29-10-2016 11:36:25]

Kdo má vìtší ZOOM, není vìtší král!
- [Pidno: 22-09-2013 11:47:10]

Èištìní a opravy objektivù, DSLR zrcadlovek v Olomouci
- [Pidno: 15-03-2013 10:34:06]


Online Uivatel
Nikdo nen Online

Sociln st
CZIN.eu
servis, opravy, pravy HW, PC, lokalizace vv
KruSH (KRUmpholc Software & Hardware)

Propagujte i svoj strnku

Vyten serveru
4.3425 %
4.3425%


Naposledy upraveno 6.12.2013 01:19 -|- -|- KruSH (c)2006-2014
-|- Krumpholc Software&Hardware -|-
-|-RSS Info -|- Vvoj: jan.krumpholc@krush.cz
Jan Krumpholc
fotograf, fotosluby
opravy fototechniky digitln a analogov
itn DSLR snma
vvoj a lokalizace ANDROID a PC aplikac
obnova dat
opravy, pravy PC,telefon a elektroniky
provozovn server, datacenter
konzultace
I: 03119980
Krumpholc Software&Hardware -|-
-|-RSS Info -|- Vvoj: jan.krumpholc@krush.cz