[Pihlsit] nebo [Registrovat]
Pihlsit
Uivatelsk jmno:
Heslo:
[Registrovat]
[Obnovit et]


Posledn pspvky
Psané vtipy a vtipné texty
Naposledy mapsal:  Albedo
2014-05-28 08:02:39
Chyby na stránkách. info o úpravách...
Naposledy mapsal:  Albedo
2013-12-16 13:15:10
USB hosting
Naposledy mapsal:  Albedo
2012-10-09 14:44:09
Pøetaktování a podtaktování - Výkon a sp
Naposledy mapsal:  Albedo
2012-04-16 07:58:59

Hodiny


08/08/20

Anketa


Pro zobrazen ankety muste bt pihleni!Reklama

Vtipy > Psané vtipy a vtipné texty

Nachzte se:  Frum / Vtipy / Psané vtipy a vtipné texty
Uzameno
AlbedoDonatedVloeno 19.01.2012 10:50:23(Ped 446 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


U domku zvoní chlapek, otevøe mu paní domu a on povídá: "Paní, umíte souložit?"
Ženská mu zabouchne dveøe pøed nosem. Chlápek odešel, ale druhý den pøišel zase
a situace se opakovala. Když se objevil i potøetí, žena si veèer stìžovala manželovi,
který se rozhodl, že si tedy vezme volno, zùstane schovaný doma a manželka tomu
chlapovi zkusí odpovìdìt. Druhý den chlápek zase pøišel. Když zazvonil, manžel popadl
klacek a schoval se za dveømi, zatímco manželka otevøela. Chlápek se zase ptá: "Paní,
umíte souložit?"
- "Ano, proè se ptáte?"
- "No, tak zaènìte pravidelnì souložit se svým manželem,
a mi pøestane chodit za ženou!"Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 19.01.2012 10:46:49(Ped 446 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Cikán chytí zlatou rybku a ta rybka mu øíká: Když mì pustíš splním ti tøi pøání. Tak cikán si øekne, že ji pustí a pak jí øíká : Tak hele chci být bílý, chci být v balíku a chci, aby mì ženský brali... A ona z nìj udìlala vložky...Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 19.01.2012 10:37:12(Ped 446 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Uèitelka zadala svým žákùm 5. tøídy úkol. Zjistit od rodièù pøíbìh s ponauèením na konci.
  Druhý den ve škole dìti vyprávìjí své historky.
  Katka øíká: „Mùj tatínek je farmáø a chová slepice kvùli vejcím. Jednou jsme je v košíku vezli do obchodu na pøedním sedadle, když vtom jsme nabourali, košík vyletìl a vajíèka se rozbila.“
  „A ponauèení?“ ptá se uèitelka.
  „Nedávej všechna vejce do jednoho košíku.“
  „Dobøe,“ øíká uèitelka, „teï Lucka.“
  „Naše rodina má taky farmu. Ale chováme slepice kvùli masu. Mìli jsme jednou tucet vajec, ale vylíhlo se nám jen 10 kuøat. A pouèení je - nepoèítejte slepice, dokud se nevylíhnou.“
  „To je pìkný pøíbìh,“ øíká uèitelka, „a co ty, Pepíèku, jaký máš pøíbìh ty?“
  „No, paní uèitelko, mùj tatínek mi øíkal pøíbìh o strýèkovi Liborovi. Strýèek Libor byl s paragány v Kosovu a jeho vrtulník to jednou dostal. Musel nouzovì pøistát na nepøátelském území a jediné, co mìl, byla láhev slivovice, kulomet a maèeta. Než dopadl na zem, vypil láhev slivovice, aby se nerozbila, a pak pøistál pøímo mezi stovkou povstalcù. Zabil jich 70 kulometem, než mu došly náboje, potom zabil dalších 20 maèetou, než se mu zlomila èepel, a zbytek zabil holýma rukama.“
  „Svatá dobroto,“ zdìsí se uèitelka, „a jaké ponauèení ti tatínek øekl z tohoto hrùzného pøíbìhu?“
  „Neser strejdu Libora, když je nalitej!“Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 19.01.2012 10:09:34(Ped 446 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Pøijde chlap za cikánkou, aby mu vìštila z ruky. Cikánka od nìho vezme peníze a zaène si prohlížet ruku a za chvíli z ní vypadne, že bude žít hodnì dlouho. Chlap je spokojen a odchází. Jak vyjde na ulici, tak ho pøejede auto a je po nìm. Cikánka to vidí z okna a jen tak pro sebe si povídá:
"Jaj more, ten èas letí..."Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 18.01.2012 00:39:04(Ped 446 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Víte, proè se Romové sjednotili?
Protože v Jednotì je alkohol, cigarety i cukrovinky!
******
Pøijde Cikán do øeznictví a povídá:
"Kilo masa, ale hodnì!"
******
Motto romské olympiády:
"Není dùležité zvítìzit, ale vrátit sportovní náèiní".
******
Víte, kdo má nejvìtší úctu k práci?
Romové. Ani se jí nedotknou!
******
Na Úøad práce pøijde muž ve støedních létech.
"Hledám nìjakou práci. Mám deset dìtí!"
"A co ještì umíte?!"
******
Víte, proè jsou Cikáni menšina?
Protože vìtšina jich sedí ve vìzení.
******
Gejza vidí Deža, jak utíká s kufrem a volá na nìj:
"Dežko, èo máš v tom kufru?"
"Eštì neviem..."
******
Víš co je jeden cikán na Mìsíci?
Nápad.
A všichni Cikáni na Mìsíci?
Øešení...
******
Víte, proè Cikáni nemohou být vegetariáni?
Protože neexistují sójoví psi.
******
Jak se øekne romsky "daleko"?
Toronto.
******
Víte, co vznikne, když cikána pøejede parní válec?
No pøece CD-ROM.
******
Pøijdou cikáni do recepce hotelu a recepèní na nì:
"Pánové, máte rezervaci?"
Cikáni na to:"Vypadáme snad jako indiáni,debile?!"
******
Jak se øíká cikánovi v obleku?
"Obžalovaný, vstaòte!"
******
Znáte nejkratší vtip?
Cikán pracuje.
******

"Cikáne,kde dìláš?"?
"Nikde."
"A ty?"
"Já mu pomáhám."
******
Øíká jedna cikánka druhé:
"Eržika, to nekraï, to je naše!"
******
Víte co udìlá cikán, když dodìlá filozofickou fakultu?
Sundá lešení a jde na právnickou.
******
Imigraèní úøedník v Kanadì se ptá pana Lakatoše:
"A jak se ten rasismus v Èeské republice projevoval?"
"To bolo rùzné, ale už aj malé dìti sú tam rasistické."
"I malé dìti, to je na pováženou."
"No ba, veï aj ty snìhuláky dìlajú len bílé!"
******
Dežo ète v novinách:
"Hledá se muž ve vìku asi 40let, který v noci na opuštìných
místech pøepadává ženy, osahává je a ukazuje jim své pøirození."
Otoèí se na manželku a øíká:
"Eržika, myslíš, že by mi to místo dali?"
******
Pøijde cikánka do masny a se slzami v oèích prosí øezníka, jestli
by ji nedal maso na dluh, že má hrozný hlad.
"Dobøe, dám ti maso na dluh, ale musíš vypít kýbl vody."
Cikánka do sebe naleje celej kýbl vody a øezník povídá:
"Hovno hlad, žízeò jsi mìla!"
******
Víte, proè se nemohou cikáni úèastnit Závodu míru?
Protože by vìtšina divákù poznala svoje kola.
******
Víš jaký je rozdíl mezi kouzelníkem a cikánem?
Kouzelník øekne: "Abrakadabra!" a vyèaruje králíka z klobouku.
Cikán øekne: "Diskriminácia!" a vyèaruje dùchod, sociální dávky, byt a auto.......Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 17.01.2012 15:13:19(Ped 446 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Pøihlásily se tøi ženské do soutìže - plavání stylem prsa pøes kanál La Manche.
Vyhrála brunetka, pár minut po ní dorazila zrzka a asi za hodinu totálnì vyèerpaná blondýnka.
Když ji zabalili do dek a nalili do ní pár lokù kávy, vzpamatovala se a povídá:
"Nechci si stìžovat, ale mám pocit, že ty zbylé dvì soutìžící používaly ruce!"Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 17.01.2012 13:39:55(Ped 446 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


V Detroitu nainstalovali na nádraží inteligentní automat na prodej lístkù American Railroad. Pøijde John Brown, vhodí ètvrák a z automatu vypadne lístek: „Jste John Brown, stár 48 let, chcete do Cincinnati a jízdenka Vás bude stát pro první tøídu 8 dolarù. Do odjezdu máte ještì 10 minut èasu.”
John nemùže pochopit, jak ten pøístroj zná jeho jméno, vìk a kam chce jet. Chytí pod paží vedle stojícího Indiána, hodí do automatu další ètvrák a vypadne lístek: „Jste bojovník Orlí Péro z kmene Kiowa, stár 37 let. Pøejete si jet do Memphisu. Váš vlak jede za 40 minut a jízdenka první tøídou Vás bude stát 6 dolarù.”
John je z toho úplnì mimo. Pùjèí si od Indiána šaty a èelenku, vhodí další ètvrák a z automatu vypadne lístek: „Jste nevìøící John Brown, stár 48 let. Chtìl jste do Cincinnati, ale zatímco tu dìláte tyhle blbiny, váš vlak odjel. Ušetøil jste 8 dolarù za jízdenku první tøídou.”Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 17.01.2012 12:18:33(Ped 446 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Byli jsme obleèeni a pøipraveni odejít na Silvestrovskou party.
Rozsvítili jsme noèní svìtlo, zapnuli telefonní záznamník, zakryli klec s andulkou a vyhnali koèku
na dvùr. Zavolali jsme do taxislužby a objednali taxíka. Taxík pøijel a my jsme vyšli z domu pøedními
dveømi. Když jsme vycházeli, koèka kterou jsme vyhnali na dvùr, proklouzla pod  našima nohama zpìt
do domu. Nechtìli jsme aby zùstala uvnitø domu, protože se vždy, když je tam sama, snaží sežrat
andulku. Manželka si šla sednout do taxíku, zatímco já jsem se vrátil dovnitø, abych vyhnal koèku
z domu. Koèka mi ale vybìhla do patra a já jsem bìžel za ní. Manželka, která zatím èekala v
taxíku nechtìla, aby taxikáø vìdìl že dùm bude celou noc prázdný. Takže sdìlila taxikáøi,
že se hned vrátím, že jsem jenom šel dát dobrou noc své matce. Po pár minutách jsem si sedl
do taxíku vedle manželky.
'Lituji že mi to trvalo tak dlouho,' øekl jsem když jsme se rozjíždìli.
'Ta kráva pitomá se schovávala pod postelí. Musel jsem ji šouchat ramínkem do zadku, abych ji
dostal ven!
Snažila se mi utéct, tak jsem ji chytil pod krkem. Pak jsem ji musel zabalit do deky, aby mì nepoškrábala.
Povedlo se ale! Odtáhl jsem ji po schodech dolù a vyhodil zpìt na dvorek! Doufám že se zase nevysere
do zeleninového záhonu!'
Ticho v taxíku bylo ohlušující.Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 16.01.2012 23:27:24(Ped 446 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Ve Skotsku proti sobì válèí dva hrady.
Z jednoho vyletí dìlová koule a na druhém urazí kus hradeb.
Z druhého hradu vyletí dìlová koule a z prvního urazí vìžièku.
Tak po sobì støílejí už dva dny, když v tom najednou z nièeho nic - ticho.
Že by mír? Z jednoho hradu vystrèí trubaè hlavu a zahuláká: "Hola, hola, proè nestøílíte?"
I na druhé stranì vykoukne trubaè: "Nemùžem, koule je u vás!"

Naposledy upravil viva80 dne 16.01.2012 23:29:20
Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 16.01.2012 16:38:54(Ped 446 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Krásná dívka ve velmi tìsné kožené sukni èeká na autobus. Jenomže,
když pøijede autobus, zjistí, že suknì je tak úzká, že ani nezdvihne nohu,
aby mohla nastoupit.
Sáhne rukou dozadu a kousek rozepne zip.
Ale suknì poøád drží stejnì a nepovolí.
V panice sáhne znovu dozadu a rozepne zip ještì víc, ale suknì poøád nic.
Všichni lidé se dívají, tak dívce je to už nepøíjemné, tak sáhne znovu dozadu
a zip rozepne až do    konce.
Vtom cítí, jak ji nìjaký muž zezadu chytne za boky a vyzdvihne ji do autobusu.
Dívka se naštve, otoèí se k muži a zaène mu nadávat: Co mì tady èlovìèe  
osaháváte? Vždy se ani  neznáme!
A chlap na to: No,vzhledem k tomu, že jste mi už 3x rozepla poklopec,
tak  jsem  si myslel, že už  jsme pøátelé.Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 15.01.2012 21:08:57(Ped 446 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Veliký, obrovský mnohopodlažní supermarket v USA, ve kterém dostanete všechno.
Šéf pøijímá nového prodavaèe, s tím, že jej vezme na den na zkušební dobu,
aby vidìl, jak se osvìdèí. Po zavírací hodinì si jej zavolá do kanceláøe:
"Tak kolik jste dnes udìlal obchodù Morici?"
"Jeden, šéfe."
"Cože!? Jeden? Naši prodavaèi udìlají prùmìrnì šedesát až sedmdesát
obchodu dennì! Co jste celý den dìlal!? A kolik jste vlastnì utržil?"
"Tøi sta osmdesát tisíc dolarù."
Šéfovi došla øeè. "Tøi sta osmdesát tisíc? Proboha, co jste prodal?"
"No, první jsem prodal malinký háèek na ryby..."
"Háèek na ryby? Za tøi sta osmdesát tisíc?"
"... pak jsem zákazníka pøesvìdèil, že by si mohl vzít ještì
i støední a velký háèek. Pak jsem ho pøesvìdèil, že by si mìl
vzít i nìjaký vlasec, prodal jsem mu tøi pruty - malý, støední
a veliký. Dal jsem se s ním do øeèi, zeptal jsem se, kde bude rybaøit.
Povídal, že na mysu dvacet mil na sever. Tak jsem mu prodal
ještì poøádnou vìtrovku, nepromokavé kalhoty a gumáky, protože
tam dost fouká. Pøesvìdèil jsem ho, že na pobøeží neberou, tak
jsme šli vybrat motorový èlun. Pak jsem se ho zeptal, co má za
auto - vylezlo z nìj, že dost malé, èlun by na nìm nemohl odvézt.
Tak jsem mu prodal ještì pøívìs..."
"A tohle všechno jste prodal èlovìku, který si pøišel koupit
jediný háèek na ryby!?"
"Ne. On pùvodnì pøišel koupit vložky pro svoji ženu.
Tak jsem mu navrhnul, že když si teda o víkendu neužije,
že by si mohl zajít aspoò na ryby..."
B)Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 15.01.2012 03:24:44(Ped 446 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Proè nemùže normální chlap lízat cikánce pøirození?
       Protože by se podle paragrafu 127, ods. 6 písm. A,
       jednalo o hanobení èeského jazyka... :PMajitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 15.01.2012 00:43:32(Ped 446 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Zebo je pìtiletý Nigerijec, který má jen jednu nohu, jednu ruku a jedno oko.
Každý den musí jezdit pro vodu k deset kilometrù vzdálené studni na starém bicyklu, který má køivá kola, nefunkèní brzdy a jen jeden pedál.
Pokud pøispìjete èástkou 50 Kè, pošleme vám videonahrávku, je to fakt prdel... :lol

Naposledy upravil Albedo dne 15.01.2012 10:50:44
Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 14.01.2012 04:10:56(Ped 447 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


V Pùlnoèním království je princezna na vdávání, nápadníci se jen hrnou.
Princezna si vymínila, že aby si mohla vybrat toho pravého,
musí se s ním projít pøi svitu mìsíce zámeckým parkem.
Potíž je v tom, že z takové procházky se vždy vrátí sama
– po princi ani vidu ani slechu. To se rychle rozkøikne
a další nápadníci se už nehlásí. Zoufalý král tedy nechá
vyhlásit, že dá princeznu za ženu a pùl království prvnímu,
kdo se z té procházky vrátí živ a zdráv.
Pøihlásí se jediný zájemce - Honza. Jde tedy s princeznou
do parku a když pøijdou k jezírku s krokodýly, princezna si
sundá z ruky prsten a hodí ho do jezírka.
Nato se otoèí k Honzovi a øíká: "Vyndej ho!"
Honza HO vyndá, princezna se radostnì usmìje a øíká:
"No vidíš, a ti blbci tam skákali..." :idea

Naposledy upravil viva80 dne 14.01.2012 20:24:20
Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 12.01.2012 20:38:39(Ped 447 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Policajt: "Kam jste schoval peníze?"
Tlumoèník: "Kam jste schoval peníze?"
Zlodìj: "Neøeknu."
Tlumoèník: "Neøekne."
Policajt: "Když neøekneš, zavøeme tì."
Tlumoèník: "Když neøekneš, zavøou tì."
Zlodìj: "Neøeknu."
Tlumoèník: "Neøekne."
Policajt: "Když neøekneš, zastøelím tì."
Tlumoèník: "Když neøekneš, zastøelí tì."
Zlodìj: "Schoval jsem je v kuchyni pod podlahou."
Tlumoèník: "Neøekne."
:D  :D  :DMajitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 12.01.2012 19:33:38(Ped 447 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Byl jsem velmi šastný èlovìk. Má bájeèná pøítelkynì a já jsme byli spolu více než rok,
a tak jsme se rozhodli se vzít. Jen jedna malá vìc mi vadila, byla to její pøekrásná a výraznì
mladší sestra. Mé budoucí švagrové bylo dvaadvacet, mìla na sobì velmi tìsnou minisukni, a urèitì
byla bez podprsenky. Èasto se ke mì sklánìla, když byla u mì, a tak jsem mìl více než pøíjemný
pohled na její intimní èásti tìla. To muselo být úmyslné. Nikdy to nedìlala, když byla u nìkoho
jiného.Jeden den tato sestøièka volala a požádala mì, abych jí pomohl zkontrolovat svatební pozvánky.
Byla sama, když jsem pøijel. Zašeptala mi že po mì touží a tyto pocity že nedokázala pøekonat.
Navrhla mi, abych se s ní miloval, jen jednou pøedtím, než se ožením a zaváži svùj život s
její sestrou. No, byl jsem celkem v šoku, a nemohl øíct ani slovo. Øekla: Jdu nahoru do mého pokoje,
a chceš-li poslední divoký úlet, pøijï a vezmi si mì. Byl jsem ohromen, zmrazen a v šoku jsem
sledoval, jak odchází po schodech. Když se dostala nahoru, stáhla si kalhotky a hodila je po schodech
dolù na mì. Stál jsem tam na okamžik, pak jsem se otoèil a šel pøímo k hlavnímu vchodu.Otevøel
jsem dveøe a šel rovnou ke svému autu. A hle, celé mé budoucí pøíbuzenstvo stálo venku a všichni
tleskali! Se slzami v oèích, mì mùj tchán objal a øekl: Jsme velmi rádi, že jste prošel naším
malým testem... Nemohli jsme si pøát lepšího èlovìka pro naši dceru. Vítejte do rodiny! A pouèení
z tohoto pøíbìhu? Vždy si nechávejte kondomy v autì!Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 12.01.2012 17:52:00(Ped 447 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Tak mi vrátili daòové pøiznání se slovy:
"...vracíme Vám k pøepracování Vaše daòové pøiznání.
V kolonce 'Vyživované osoby' nemùžete uvádìt: vláda, parlament, státní a mìstští úøedníci
a pùl miliónu cikánù."Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 12.01.2012 12:12:42(Ped 447 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Dva moc ožralí chlapi si pøivolali taxi.
Taxikáø když vidìl že jsou opilí, tak jen nastartoval motor a hned ho zhasl a øekl:
"Už sme tu."
Tak mu dali peníze a jeden podìkoval, ale druhý mu vrazil nehoráznou ránu.
Taxikáø myslel, že si všiml, že se s autem vùbec nepohnul z místa, pøesto se optal:
"Ta byla za co?"
A on mu odpovìdìl: "Pøíštì nele jak kokot!!! Mohl jsi nás zabít!"Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 12.01.2012 01:40:20(Ped 447 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Dvanáct dobrých dùvodù pro sex:

1. Sex pøináší úspìch
     Milování má pozitivní vliv na kreativitu a bystøí rozum. To je zpùsobeno tím, že bìhem prožívání sexuální extáze jsou stimulovány mozkové buòky. Oživte proto svùj intelekt sexem. Odborníci doporuèují osmou hodinu ráno. Podle provedených výzkumù pomáhá studentùm správnì naèasovaná masturbace k lepšímu zvládnutí zkoušek.

2. Sex dìlá svaly
     Pøi zvýšené frekvenci dýchání se bránice stahuje a stimuluje bøišní svaly. U mužù se kromì toho zesiluje vyplavování testosteronu. Toto anabolikum pomáhá nastartovat tvorbu bílkovin, které jsou dùležité pro rùst svalù a tvorbu kostí.

3. Sex uvolòuje
     Vydatná soulož posiluje z kanceláøe unavené zádové svalstvo a odstraòuje migrénu a pøetažení šíje. Dr. Reed Moskowitz z amerického Stress Disorders Medical Service tvrdí, že pøi sexu zvýšená hladina adrenalinu snižuje škodlivé psychické vypìtí.

4. Sex zahání bolest
     Když hormonální žlázy bìží na plné otáèky, jsou všechny smysly omámené jako po dávce morfia. Každý dotek uvolòuje svaly, každá pohlavní stimulace blokuje bolest. Provádìná pozorování u žen prokázala, že pøi orgasmu je mez bolesti vyšší o 70 procent. Americký lékaø Dr. James Couch proto dokonce doporuèuje pacientkám léèit migrénu kvalitním sexem.

5. Sex upevòuje vztah
     Žhavý sex sice nemùže zachránit mizerný vztah, ale výzkumy ukazují, že sex je významným pøedpokladem pro šastný pomìr. Hormon oxytocin prohlubuje tìlesný svazek mezi partnery.

6. Sex = zdravé zuby
     Èím silnìjší je vymìšování slin, tím menší jsou škody, které mohou na zubech zpùsobit kyseliny. Proto se líbejte a rùznì "olizujte", jak jen to nejvíc pùjde. Zubní lékaøi mnichovské> univerzity totiž zjistili, že nedostatek sexu napomáhá "Cracked Tooth Syndrome", který negativnì pùsobí na zubní sklovinu.

7. Sex zachraòuje život
     Dlouhodobé studie z Velké Británie dokazují, že u mužù, kteøí zažívají nejménì dvakrát týdnì orgasmus, je úmrtnost jen polovièní ve srovnání s jedinci, kteøí jsou pohlavnì aktivní pouze jednou za mìsíc.

8. Sex udržuje svìžest
     Díky pravidelným orgasmùm zùstává prostata elastická a zabraòuje se tak typickým mužským problémùm s prostatou. Studie potvrzují, že lidé s èilým sexuálním životem vypadají až o deset let mladší, než jejich línìjší vrstevníci. Kromì toho sex podporuje udržování hormonální rovnováhy, následkem èehož nastává u žen pozdìji menopauza.

9. Sex dìlá dobrou postavu
     Na žebøíèku pøípravkù na hubnutí se sex nachází zcela na vrcholu: pøíjemnìjším zpùsobem se 200 kalorií za 20 minut snad ani nedá spálit. Ale to není všechno! Pokud se žena dostane do opravdové extáze, zvìtší se jí objem òader až o ètvrtinu. Pøísun estrogenu udržuje pokožku hladkou a elastickou. Kromì toho sex pùsobí jako zázraèné preventivní opatøení proti køeèovým žílám a celulitidì.

10. Sex zahání strasti
     Rozkoš vhání do tìla "štìstí pøinášejíc" látky serotonin a dopamin. Ty potlaèují špatnou náladu a beznadìj. Promilovaná noc uèiní konec otravným všedním problémùm.

11. Sex ušetøí vitamínové tablety
     Noc plná sexu má dlouhodobý efekt, který se projeví posílením imunitního systému. Oxytocin omezuje pùsobení stresového hormonu kortizolu. Tìlo vytváøí více bílých krvinek. Ameriètí vìdci doporuèují sex dvakrát týdnì, èímž se ušetøí na pøípadném užívání vitamínových tabletek.

12. Sex dìlá sexy
     Sex dìlá svùdným! Erotický šarm totiž pochází z prožité extáze a nikoliv z kosmetických salónù. Osmnáctkrát silnìjší prokrvení odstraòuje neèistoty na kùži a vyhlazuje vrásky.
     
...tak sakra, co ještì dìláte u toho poèítaèe ?????? :-@

Naposledy upravil Albedo dne 30.11.-0001 00:00:00
Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 10.01.2012 22:36:54(Ped 447 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Blondýna jde ke schránce. Podívá se do ní, zavøe ji a jde zpátky do domu. Za chvíli k ní jde zase, podívá se do ní, zavøe ji a jde zpátky. Opakuje to asi pìtkrát. Soused mlèky pozoruje tuto èinnost a po chvíli mu to už nedá, a tak se jí zeptá: „To asi èekáte nìjaký dopis od dalekého pøítele, že?”
Blondýna øekne: „Ále, chodím se tam koukat, protože na poèítaèi mám napsáno, že v poštì mám novou zprávu.”Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 

<< Pedchoz  1 2 3 4 5 6   Dal >>

Uzameno
Psan v tomto fru nemte povoleno.

Podpote ns...

Nejnovj lnky
Recenze fotoknihy od Saal Digital
- [Pidno: 29-10-2016 11:36:25]

Kdo má vìtší ZOOM, není vìtší král!
- [Pidno: 22-09-2013 11:47:10]

Èištìní a opravy objektivù, DSLR zrcadlovek v Olomouci
- [Pidno: 15-03-2013 10:34:06]


Online Uivatel
Nikdo nen Online

Sociln st
CZIN.eu
servis, opravy, pravy HW, PC, lokalizace vv
KruSH (KRUmpholc Software & Hardware)

Propagujte i svoj strnku

Vyten serveru
1.7104 %
1.7104%


Naposledy upraveno 6.12.2013 01:19 -|- -|- KruSH (c)2006-2014
-|- Krumpholc Software&Hardware -|-
-|-RSS Info -|- Vvoj: jan.krumpholc@krush.cz
Jan Krumpholc
fotograf, fotosluby
opravy fototechniky digitln a analogov
itn DSLR snma
vvoj a lokalizace ANDROID a PC aplikac
obnova dat
opravy, pravy PC,telefon a elektroniky
provozovn server, datacenter
konzultace
I: 03119980
Krumpholc Software&Hardware -|-
-|-RSS Info -|- Vvoj: jan.krumpholc@krush.cz