[Pihlsit] nebo [Registrovat]
Pihlsit
Uivatelsk jmno:
Heslo:
[Registrovat]
[Obnovit et]


Posledn pspvky
Psané vtipy a vtipné texty
Naposledy mapsal:  Albedo
2014-05-28 08:02:39
Chyby na stránkách. info o úpravách...
Naposledy mapsal:  Albedo
2013-12-16 13:15:10
USB hosting
Naposledy mapsal:  Albedo
2012-10-09 14:44:09
Pøetaktování a podtaktování - Výkon a sp
Naposledy mapsal:  Albedo
2012-04-16 07:58:59

Hodiny


08/08/20

Anketa


Pro zobrazen ankety muste bt pihleni!Reklama

Vtipy > Psané vtipy a vtipné texty

Nachzte se:  Frum / Vtipy / Psané vtipy a vtipné texty
Uzameno
AlbedoDonatedVloeno 09.02.2012 17:04:02(Ped 443 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Odpovìdi na zkouškové otázky uchazeèe o pracovní místo v Google Inc, který sice získal 0 bodù ze zkoušky ale pøesto byl pøijat:
В1. Bìhem které bitvy zemøel Napoleon?
* bìhem té poslední
В2. Kde byla podepsána Deklarace Nezávislosti?
* dole, na poslední stránce
... В3. Hlavní pøíèina rozvodu?
* svatba
В4. Hlavní pøíèina neúspìchù?
* zkouška
В5. Co jste nikdy nemìl ke snídani?
* obìd a veèeøi
В6. Co vypadá jako pùlka jablka?
* druhá pùlka
В7. Pokud hodíme èervený kamen do modrého moøe, jaký bude?
* mokrý
В8. Jak mùže èlovìk jít osm dní bez spánku?
* bez problémù, vždy v noci spí
В9. Pokud budete mít 3 jablka a 4 pomeranèe na jedné dlani a 4 jablka a 3 pomeranèe na druhé, co budete mít?
* opravdu velké dlanì
В10. 8 zedníkù postavili zeï za 10 hodin, kolik èasu to zabere 4 zedníkùm?
* nezabere žádný èas, zeï již byla postavena
В11. Jak mùžeme hodit vejce na betonový základ tak, abychom ho nerozbili?
* jakkoliv, vejce v žádném pøípadì nepoškodí betonový základ.Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 09.02.2012 17:02:48(Ped 443 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Babièka øíká vnouèkovi.
Pepíèku. Babièka má nové prášky od pana doktora na bolest- Ale jsou to èípky a protože se už nemùžu ohnout, tak mi je musíš dávat Ty. Takže já se ohnu a ty mi ten èípek zastrèíš do dírky ano?
Pepa kejvne a babèa sundá trencle a ohne se. Po deseti minutách volá na Pepu. No tak Pepíèku už mi tam ten èípek strè.  
No jo babi ale já nevim do jaký dírky, jestli do tý voèouzený, nebo do tý s tìma ušima.Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 09.02.2012 12:33:27(Ped 443 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Paní Talmanová (pøítelkynì pana expremiéra Tupolánka) se rozvypráví "Já vlastnì žiji docela
skromnì a obyèejnì, jako ostatní ženy. Ráno vstanu, umyju pièu, uvaøím Mirkovi snídani, posnídáme,
já umyju pièu a jdu na nákupy, Mirek do vlády. Hned jak se vrátím, umyju pièu, uvaøím obìd,
protože Mirek se nìkdy staví na obìd domù. Po obìdì umyju pièu, Mirek si dá šlofíka, tak jen
umyju pièu, pak trochu uklidim a znovu umyju pièu. Veèer tøeba jdeme s Mirkem nìkam ven, za kulturou.
Øeknu Vám, nìkdy se vracíme tak pozdì, že už se mnì ani nechce mýt pièu a jdeme si lehnout."
Redaktorka Elle se dívá trochu perplex a po chvíli ticha se zeptá:
"Paní Talmanová, nepøeháníte to trochu s tou hygienou?"
Paní Talmanová se rozesmìje: "Ale ne. Nám tu pièu poøád nìkdo kreslí na dveøe".Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 08.02.2012 19:45:04(Ped 443 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


DOTAZ UŽIVATELE:
Dobrý den, loni jsem provedl upgrade Pøítelkynì 1.0 na verzi Manželka 1.0 a nový program neèekanì spustil proces Dítì, s mimoøádnì velkou spotøebou pamìti a systémových zdrojù. V návodu není tato funkce zmiòovaná.... Mimo to Manželka 1.0 ...také zasahuje do ostatních programu a natahuje se už pøi bootování systému. Ostatní programy, jako napøíklad NocniPoker 10.3 a Pivo 2.5 od té doby pøestaly fungovat, pøi jejich spuštìní se systém hroutí. Zdá se, že Manželku 1.0 nemùžu odstranit ze systému. Uvažoval jsem o návratu k Pøítelkynì 1.0, ale uninstall skonèil neúspìšnì. Mùžete mi nìkdo poradit?

ODPOVÌÏ:
Vážený uživateli, toto je velmi èastý problém. Mnoho lidi pøechází z Pøítelkynì 1.0 na Manželku 1.0, domnívajíc se, ze je to jen neškodná utilita. Ale Manželka 1.0 je program, navrženy tak, aby sám spouštìl ostatní aplikace. Nepouštìjte se do instalace! Dodateèné odstranìní Manželky 1.0 mùže mít za následek poškození systémových zdrojù. Nìkteøí se pokoušeli instalovat Pøítelkyni 2.0 resp. Manželku 2.0, ale narazili na více problémù, než v pùvodním systému. Jiní zkoušeli spouštìt Pøítelkyni 2.0 paralelnì na pozadí. Bohužel, Manželka 1.0 detekuje pøítomnost Pøítelkynì 2.0, což zapøíèiní konflikty, s následným kolapsem systému. Jediná možnost jak se vyhnout problémùm je neinstalovat software Manželka, ale používat jen Pøítelkyni. Verze Pøítelkynì 1.0, 2.0, 3.0 atd. jsou navzájem kompatibilní, dokonce se mohou provozovat paralelnì. Nyní je již pozdì, mùžete jen varovat své známé. Ještì dodáváme, abyste si dal pozor na nedokumentovanou automatickou instalaci programu Tchynì 6.4.Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 08.02.2012 17:00:43(Ped 443 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Pøijde frajer do posilovny za trenérem a øíká:
"Za tøi dny mám rande, musím na ni zapùsobit. Který stroj mám použít?!"
Trenér si ho zmìøí pohledem a øíká: "Nejspíš bankomat u vchodu....."Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 02.02.2012 17:33:25(Ped 444 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Pøijde chlapík do baru a objednává si: 3x velkou vodku a jedno deci sody.
Barman ho obslouží, chlapík vypije sodu a ty tøi pùldecáky
všechny naleje do té decové sklenice.
Barman s údivem povídá: Jeeej, vy jste kouzelník ?
Zákazník vytahuje prùkaz: Ne, Èeská Obchodní Inspekce...Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 02.02.2012 14:35:44(Ped 444 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Dnes ráno jsem byl v pekárnì. Byl jsem tam 5 minut. Když jsem vyšel ven, stála tam policajtka a zrovna vypisovala blokovou pokutu.
Tak jsem šel k ní a øekl jí: Ale no tak, zlato, to takovýmu fešákovi, jako jsem já, nemùžeš dopøát ani malou pøestávku?
Ignorovala mì a dál vypisovala pokutu.
Nazval jsem ji nenažranou policajtkou.
Podívala se na mì a zaèala vypisovat další pokutu za sjeté pneumatiky.
Tak jsem ji nazval blbou šlapkou.
Tu zaèala psát tøetí pokutu! Tak to šlo dalších 20 minut. Èím víc jsem jí nadával, tím víc pokut napsala.
Ale mnì to bylo ale jedno, já tam byl pìšky :dalol  :dalol  :dalolMajitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 01.02.2012 17:05:31(Ped 444 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


V USA:
Pøíjde dìvèe ke gynekologovi, vysvleèe se a doktor vidí, že na prsou má vytlaèené velké "Y".
"Co to je?"
"Víte, mùj pøítel se dostal na univerzitu v Yulle a teï nosí jejich trièko i pøi milování..."
Druhý den pøíjde další dìvèe a to má na prsou vytlaèené "H".
Doktor se opìt ptá, co to je.
"Mùj pøítel chodí na Harvard a trièko té univerzity si nechce sundavat ani pøi milování..."
Tøetí den pøijde dìvèe, které má na prsou "M". A doktor se ho ptá:
"Váš pøítel chodí na univerzitu do Minnesoty, že jo???"
"Ne, já mám pøítelkyni z Washingtonu.....Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 01.02.2012 13:07:47(Ped 444 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Po nìkolika nocích od svatby si nevìsta stìžuje matce:
"Už nìkolik nocí spíme spolu a poøád ještì nic..  Nevím co to má znamenat.!
"Není možné, že je ve stresu?"
"Ale mami on si mì vùbec nevšímá, poøád jenom ète  knížku."
"Dobrá, já si teda zkusím lehnout vedle nìho místo tebe a zjistím
v èem  je problém."-navrhuje matka.
Další veèer leží manžel v posteli, ète si knížku a tchýnì si
lehá vedle nìho.
Najednou manžel strká ruku pod peøinu a pak pøímo pod  noèní košili.
Tchýnì vyskoèí, bìží za dcerou a køièí:
"Zlatíèko, jen jsem si lehla a hned to na mì zaèal
zkoušet."
"Ale já vím mami, zvlhèí si prst, otoèí stránku a ète si dál....Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 31.01.2012 17:50:31(Ped 444 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Potkají se dva komáøi. Jeden je, chudìra, celý zafaèovaný.
"Jak to vypadáš? Cos dìlal, prosím tì?" ptá se ho druhý.
"Ani se neptej. Sex mì znièí."
"Sex?"
"No, tak nìjak. Chtìl jsem si nìco zaèít se svìtluškou
a von to byl vajgl!"Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 31.01.2012 16:40:08(Ped 444 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Co dìlá feák na záchodì?
...
...
...
...seká dobrotu :lolMajitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 31.01.2012 16:38:59(Ped 444 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Pøijde èernoch k lékaøi: Dobrý den pane doktore.
Lékaø: Ááá, pan Mosembe, copak Vás trápí?
Èernoch: Bolí mì v krku a mám rýmu.
Lékaø: Tak pane Mosembe svléknìte se do spodního prádla, kleknìte si na všechny ètyøi a
teï lezte támhle k oknu ... ták, dost dost! ... kousíèek zpátky ... výbornì, a teï
prosím do druhého rohu ... ták, dost! ... pane Mosembe, obléknìte se, je to angína. Týden na
lùžku a pak pøijïte na kontrolu.
Èernoch: Dìkuju, pane doktore, nashledanou.
Sestra: Proè jste ho tu nechal kvùli angínì takhle lézt??
Lékaø: Ále koupil jsem do ordinace pìkný mahagonový stolek a nevím kam ho dát.Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 31.01.2012 16:36:06(Ped 444 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


V Tescu v oddìlení zeleniny øíká zákazník prodavaèi: prosím pùl hlávky salátu.
Promiòte, ale prodáváme  jen celé hlávky. - odmítá prodavaè.
Víte co, zeptejte se svého  vedoucího, jestli by to nebylo možné...
Prodavaè se jde tedy  zeptat šéfa.
"Nìjaký debil tam chce koupit jenom pùl hlávky salátu..." vtom si uvìdomí že,
nespokojný zákazník stojí za ním a tak  dodá: "a tento pán má zájem o druhou polovinu."
Šéf souhlasí s  prodejem pùl hlávky salátu a když spokojený zákazník odejde, øíká prodavaèovi:
"Jste pohotový. Líbilo se mi jak jste z toho vybruslil.
Odkud jste, chlapèe?" "Já jsem z Ostravy." -  odpovìdìl mladík.
"A proè jste odešel z Ostravy?"
"To víte,  tam jsou jenom samí horníci a kurvy. Jinak nic."
"aha...  Moje žena taky pochází z Ostravy..."
"Fakt? A na ktere šachtì  fárala?" :dalolMajitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 27.01.2012 10:47:18(Ped 445 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Muž navštíví velmi exklusivní nudistický klub. Hned první den svlékne
šaty a zaène se procházet klubem. Kolem  nìj  prochází krásná vnadná blondýnka
a muž dostane  erekci.  Dívka k nìmu pøijde a øíká: "Volal jsi mì?"
"Ne, proè myslíš?" Ptá se muž. "Tak to asi musíš být v klubu nový. Tak tedy
dovol,  aby Ti to  vysvìtlila. Víš, tady je takové pravidlo, že když
dostaneš  erekci,  znamená  to,že mì voláš". Smìjící se dívka si muže
odvede k bazénu a tam se s ním pomiluje...
Muž pak pokraèuje v prohlídce klubu a navštíví  saunu. Jakmile si sedne,
uprdne si. Bìhem minuty vstoupí urostlý chlupatý muž a øíká: "Volal jsi mì?"
"Ne, proè se ptáš?" odpovídá muž. "Tak to asi musíš být v klubu nový. Tady
je takové  pravidlo, že  když si uprdneš, znamená to, že mì  voláš, abych
pøišel." Nato svalovec ohne nováèka o lavièku a ošuká ho...  Poté už muž
nepokraèuje v procházce a rychle se vrací do pøijímací kanceláøe, kde jej
s úsmìvem vítá nahá  recepèní a ptá se,  jak mu mùže pomoci.
Muž odpovídá: Zde je má èlenská karta, vracím zpìt  klíèe, èlenský poplatek
500 USD si mùžete ponechat,  odcházím. "Ale, pane, proè tak kvapnì, byl jste
zde jen pár hodin a nemìl jste  ještì ani šanci poznat všechny naše  služby
a zaøízení",  øíká  recepèní.  
Muž na to reaguje slovy: "Poslouchejte mì sleèno, je  mi 71 let,  erekce se mi
dostavuje tak jednou za mìsíc, ale prdím každých 15 minut!  Odcházím!"Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 26.01.2012 21:10:40(Ped 445 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Tatínek, zneklidnìn tím, že ho pøedpubertální synek ještì neatakuje nepøíjemnými otázkami, si dodá odvahy a sám se ho zeptá, zda ví, jak je to s pøíchodem èlovìka na svìt.
Synek se ale rozbreèí: "Nic mi neøíkej, nic nechci vìdìt, slib mi, že si o tom nikdy nebudeme povídat!"
Otec znejistí a ptá se, v èem je problém.
Chlapec vzlyká: "Když mi bylo šest, øekls mi, že není Mikuláš. Když mi bylo sedm, øekls mi, že není Ježíšek. Jestli mi chceš teï øíct, že dospìlí lidi spolu nešukaj, tak nevím, jakej smysl by mìlo dál žít!"

Naposledy upravil viva80 dne 28.01.2012 23:56:45
Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 26.01.2012 21:08:39(Ped 445 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Manželský pár doma oèekává návštìvu. Muž ale stále bìhá v slipech, až mu žena øekne: "Prosím tì obleè se, už za chvíli je návštìva tady". Muž jen spokojenì odvìtí: "Já jsem schválnì ve slipech, aby vidìli jak jsem hubený, protože mi nechceš vaøit". Žena flegmaticky: "Víš co, sundej si i slipy, aby vidìli, proè ti nevaøím."Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 25.01.2012 19:12:53(Ped 445 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Volá blondýnka manželovi na mobil:
"Miláèku, já bych s tebou potøebovala mluvit."
"No tak co je?"
"No já jsem si v obchodì koupila to ... jak se to jmenuje ... no puzzle."
"Dobøe a co je s nimi?"
"Nejde mi to složit."
“Prosím tì, jak to, že ti nejde složit puzzle? Na krabici je nìjaký obrázek, že?"
"Ano to je."
"A co je na tom obrázku?"
"Jsou tam nìjaká písmenka, medvídek, mistièka je tam mlíèko a lžièka.."
"Aha miláèku, to asi nesložíš, to jsou Corn flakes."Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 25.01.2012 19:12:23(Ped 445 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Tak jsem se vydal na Úøad práce, abych získal sociální dávky pro svého psa.
Paní u okénka mi øekla, že to nejde, že psi nemùžou dávky dostat.
Tak jsem jí vysvìtlil, že mùj pes je èernej, nezamìstnanej, línej, neumí èesky.
Byl nìkolikrát napomínán za sexuální obtìžování, má plno potomkù po celém mìstì.
Navíc neplatí danì, na záchod chodí do parku, obtìžuje cizí lidi, žebrá.
Krade jídlo a netuší, kdo byl jeho otec.
Paní se ještì jednou podívala do papírù a v pondìlí se mám stavit pro peníze.....Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 25.01.2012 12:52:40(Ped 445 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Jede cikán v Mercedesu a najednou píchne.
Vystoupí, a zaène vymìòovat kolo.
V tom pøibìhne jinej cikán, prohodí cihlu oknem, popadne autorádio a utíká pryè.
První cikán øve: hej co dìláš vole?
No co, ty kola, já rádio.Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 19.01.2012 11:22:13(Ped 446 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Mateøská školka jde na exkurzi na dostihové závodištì v Pardubicích.
Dìti si vše prohlédnou a pøi odchodu se jim chce na WC.
Uèitelka je tam pustí, ale vzápìtí dìti pøicházejí, že tam mají mušle a ty jsou pro nì vysoko. Uèitelka jim jde pomoci a každého chlapce vyzvedává.
U jednoho si všimne velkého pøirození a tak mu øíká - Ty jsi ale vyspìlý chlapec.
A chlapec odpoví - Já jsem žokej Váòa, ty krávo.Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 

<< Pedchoz  1 2 3 4 5 6   Dal >>

Uzameno
Psan v tomto fru nemte povoleno.

Podpote ns...

Nejnovj lnky
Recenze fotoknihy od Saal Digital
- [Pidno: 29-10-2016 11:36:25]

Kdo má vìtší ZOOM, není vìtší král!
- [Pidno: 22-09-2013 11:47:10]

Èištìní a opravy objektivù, DSLR zrcadlovek v Olomouci
- [Pidno: 15-03-2013 10:34:06]


Online Uivatel
Nikdo nen Online

Sociln st
CZIN.eu
servis, opravy, pravy HW, PC, lokalizace vv
KruSH (KRUmpholc Software & Hardware)

Propagujte i svoj strnku

Vyten serveru
4.3426 %
4.3426%


Naposledy upraveno 6.12.2013 01:19 -|- -|- KruSH (c)2006-2014
-|- Krumpholc Software&Hardware -|-
-|-RSS Info -|- Vvoj: jan.krumpholc@krush.cz
Jan Krumpholc
fotograf, fotosluby
opravy fototechniky digitln a analogov
itn DSLR snma
vvoj a lokalizace ANDROID a PC aplikac
obnova dat
opravy, pravy PC,telefon a elektroniky
provozovn server, datacenter
konzultace
I: 03119980
Krumpholc Software&Hardware -|-
-|-RSS Info -|- Vvoj: jan.krumpholc@krush.cz