[Pihlsit] nebo [Registrovat]
Pihlsit
Uivatelsk jmno:
Heslo:
[Registrovat]
[Obnovit et]


Posledn pspvky
Psané vtipy a vtipné texty
Naposledy mapsal:  Albedo
2014-05-28 08:02:39
Chyby na stránkách. info o úpravách...
Naposledy mapsal:  Albedo
2013-12-16 13:15:10
USB hosting
Naposledy mapsal:  Albedo
2012-10-09 14:44:09
Pøetaktování a podtaktování - Výkon a sp
Naposledy mapsal:  Albedo
2012-04-16 07:58:59

Hodiny


08/08/20

Anketa


Pro zobrazen ankety muste bt pihleni!Reklama

Vtipy > Psané vtipy a vtipné texty

Nachzte se:  Frum / Vtipy / Psané vtipy a vtipné texty
Uzameno
AlbedoDonatedVloeno 17.03.2012 12:41:51(Ped 437 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Jde mladá sleèna parkem,když v tom na ni nìkdo ze køoví skoèí a znásilní ji až je hotovej tak øiká:"Až se to narodí mùžeš tomu øikat tøeba Franta!"
Ona na to:
"Až se to projeví,mùžeš tomu øikat tøeba chøipka!"Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 17.03.2012 12:40:47(Ped 437 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Mladík u uroložky ,
si stìžuje že není nìco v poøádku s jeho pindourem a radìji si ho závázal obvazem,doktorka po pul hodinovém
rozmotávání uvidí asi 1cm a øíká, tak opravdu tohle není v poøádku, mladík na to- vžyt to øíkám a takhle opuchlý  je už týden.Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 14.03.2012 19:40:14(Ped 438 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Astronomové zjistili,že se Mìsíc neustále vzdaluje od zemského povrchu.Je-li jeho oddalování konstantní,tak byl pøed 85 miliony let asi deset metrù nad zemí...to vysvìtluje vyhynutí dinosaurù,hlavnì tìch vysokých.Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 14.03.2012 17:02:46(Ped 438 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Potkají se po dlouhé dobì dvì dávné kamarádky.
Jedna má šaty Versace,boty Gucci,kabelku Luis Vuitton atd... Druhá, obleèená do asijského textilu se jí závistivì ptá:
"Kde jsi vzala tak krásné obleèení?"
"Ale, to je takový trik na manžela: Projdeš kolem nìj nahá smìrem ke dveøím, on se tì zeptá, kam  jdeš...
a ty øekneš," ále, na nákup."
Když se zeptá, proè jdeš nahá, prostì mu øekni, že nemáš co na sebe!
Mnì dal ten mùj 120 000,-Kè...
No a druhá na to, že to teda vyzkouší.
Projde doma nahá kolem manžela.
Ten sedí pøed televizí, v jedné ruce pivo, v druhé televizní ovladaè a ptá se:
"Kam jdeš?"
"Na nákup."
"Nahá?"
"Jo, nemám nic na sebe."
"Tak si umyj prdel, a nedìláš ostudu..."Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 13.03.2012 18:47:35(Ped 438 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Operaèní systémy jako aerolinky:

UNIX Airways
Každý si pøinese jeden díl letadla s sebou na letištì. Pak jdou všichni na runway a skládají letadlo kousek po kousku za neustálého dohadování, jaký druh letadla to vlastnì staví.

Air DOS
Všichni roztlaèuji letadlo až se vznese, pak do nìj naskoèí a nechají letoun letìt, dokud zase nespadne na zem. Pak znovu roztlaèují, naskakuji znova a tak dále ...

Mac Airlines
Všichni - stewardi, kapitáni, zøízenci i prodavaèi letenek vypadají stejnì a dìlají pøesnì to samé. Pokaždé, když se jich na nìco zeptáte, øeknou vám slušnì, ale rozhodnì, že to nepotøebujete vìdìt, nechcete vìdìt a že vše pùjde dobøe, aniž byste cokoliv znali a tak tedy už koneènì mlète.

Windows Air
Terminál je pìkný a barevný, stewardky jsou pøátelské, odbavení je snadné, start je plynuly. Asi po 10 minutách ve vzduchu letoun bez varování exploduje.

Windows NT Air
Stejnì jako Windows Air, ale dražší, používají o mnoho vìtší letadla a exploze znièí zároveò všechna letadla v okruhu 50 km.

Linux Air
Znechuceni zamìstnanci všech ostatních OS aerolinek se rozhodli založit si svoji vlastni aerolinku. Sami si staví letadla, pøepážky na prodej letenek a budují si runway. Chtìjí jen malý poplatek, aby pokryli náklady na tisk letenek, ale mùžete si také letenku stáhnout a doma si ji vytisknout. Když jste na palubì, dostanete sedadlo, ètyøi šrouby, matky, klíè a kopii SEDADLO-JAKNATO.HTML. Po usazeni je toto plnì nastavitelné sedadlo velmi pohodlné, letadlo pøilétá a odlétá na èas bez jediného problému, jídlo na palubì je perfektní. Když ale zkusíte øíci zákazníkùm jiných aerolinek o takovém pìkném letu, všichni se ptají: "A co se musí udìlat s tím sedadlem?".

OpenVMS Air
Prosty, jednoduchý terminál, drahá letenka, nehezké stewardky. Odlet je zpoždìn o nìkolik dnù protože pilot si vyjasòuje složité technické otázky s DEC/Compaq. Koneènì se zjistí, že jeden z motoru není výrobkem EC/Compaq a není proto podporován OS. Jakmile je vsak letoun koneènì ve vzduchu, léta v jednom zátahu po mìsíce kolem zemì, aniž by musel pøistát kvùli restartu.Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 13.03.2012 13:14:23(Ped 438 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Pøijde chlap na policejní stanici a chce vìdìt, kde tady mají bonzárnu, že chce udat souseda.
Pošlou ho na služebnu a on hned spustí: „Soused má na dvoøe složeno 10 metrù døíví.“ Policajt:
„To pøeci není trestné!“ Bonzák: „Ale on si ho nechal dovézt z Nìmecka!“ Policajt: „No,
to se teï mùže pøeci taky!“ Bonzák: „No, ale on v tom døevì pašuje drogy!!“ Policajt zajásá
a ihned zaèíná organizovat policejní akci. Bonzák odejde a hned volá sousedovi, kterého právì
udal. „Tak Josef, objednal jsem ti to sekání døíví. A mám pocit, že to bude ta stejná parta,
co ti na jaøe zryla zahrádkuMajitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 13.03.2012 13:13:20(Ped 438 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Kauza s posypovou solí v Polsku byla koneènì rozøešena.
Za všechno mùže nový poøad o vaøení s názvem "Babitzovy kurwa dzobróty", kde známý èeský
kuchaø øekl:"...a na závìr osolíme. Když nemáme moøskou sùl, dáme kuchyòskou. Když nemáme
kuchyòskou, bohatì staèí posypová."Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 12.03.2012 15:57:13(Ped 438 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Eskymácký bojovník k šamanovi:
"Mám dvì zprávy. Jednu dobrou a jednu špatnou, tak kterou šamane?"
"No,tu špatnou."
"Pøistìhovalo se k nám pùl milionu cigánù!"
"...A ta dobrá?"
"No,chutnají jako tuleni."Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 10.03.2012 12:51:42(Ped 438 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Co uslyšel terminátor tìsnì pøed smrtí?
Hele more, železo!Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 07.03.2012 09:38:06(Ped 439 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Pøijde ženská na gynekologii na vyšetøení. Doktor ji prohlíží a furt øíká:
"Hm, hm to je Bruntál, to je Bruntál.
Ale radìji se ještì poradím s kolegou."
Dojde pro kolegu, ten se koukne, a øíká že je to jasnej Bruntál,
ale že v tak složitém pøípadì se musí poradit s primáøem.
Dojdou pro nìj, ten pøijde, jen tak letmo koukne a øekne:
"Tak pánové, takovej jasnej Bruntál a vy to nepoznáte? Máte po premiích."
Ženská je z toho celá na vìtvi a tak se ptá:
"Prosím vás a co je to ten Bruntál?"
A primáø jí øekne: "No paní víte - okolí hezký, ale díra hrozná."Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 29.02.2012 16:43:36(Ped 440 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Potkají se dvì bloncky a jedna se ptá druhé:
"Bereš antikoncepci?"
"Ne, já žeru antidepresiva."
"A funguje to?"
"Perfektnì! Mám už 5 harantù a je mi to úplnì u prdele."Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 25.02.2012 10:55:41(Ped 441 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Pøijde z práce domù utrápený manžel a manželka jako fùrie na nìj okamžitì spustí:
"No kde séš, kde se couráš, ty nevíš, kdy máš pøitáhnout domù? A víš ty vùbec kde já byla?
No u doktora jsem byla, ty blbèe! A víš u jakýho doktora jsem byla? No u gynekologa jsem byla! A víš co mi zjistil? Vaginální mykózu mi zjistil !
No co èumíš, co mi jako k tomu øekneš??!!"
Manžel jen tiše špitne: ... "No co, no že je to teï spravedlivý..."
Manželka vybuchne: "... jak spravedlivý, jak spravedlivý, no to mi teda vysvìtli!"
Manžel vítìzoslavnì vybafne:
"No koneènì aspoò poznáš, jaký to je, žít s podráždìnou píèou !!!Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 23.02.2012 20:35:04(Ped 441 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Potká stará blecha mladou: a ta se úplne trese zimou.
S: "Prosím te, co je to s tebou?"
M: "Ale, chtela jsem se trochu zahrát, tak jsem vlezla
hajnému do vousu a on cely den jezdil po revíru na motorce
a to jsem sakra vymrzla."
S: "No jo, to je hned videt, že jsi ješte mlada.
To si musíš vlézt nejaký mladý holce do kalhotek
a uvidíš jaký tam je teplo."
Po nejaké dobe se opet sejdou a mlada je zase úplne zmrzla.
S: "Proc jsi me neposlechla?" ríká stará.
M: "Ale já jsem to udelala presne tak, jak jsi mi radila.
Vlezla jsem holce do kalhotek, tam ti bylo takový teploucko,
že jsem hned usnula. No a pak jsem se probudila
hajnému ve vousech a zase jel na motorce!"Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 23.02.2012 20:33:37(Ped 441 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Když jsem se dnes ráno pøi jízdì po dálnici podíval do levého jízdního pruhu, uvidìl jsem v nìm za sebou ženskou v posledním modelu BMW, která to frèela 160-kou, a pøitom si ve zpìtném zrcátku malovala oèní linky!!!
Když jsem se po ní za chvíli znova ohlídl, byla už napùl v mém jízdním pruhu a poøád si malovala ten ksicht!!!
Já teda nìco vydržím, ale tohle mì tak vydìsilo, že jsem upustil holicí strojek, který mi pøi pádu vyrazil z druhé ruky koblihu. Jak jsem se ve zmatku snažil vyrovnat vùz koleny opøenými o volant a zároveò zachytit koblihu, vyklouzl mi mobil od ucha a spadl do kelímku s kávou, který jsem mìl mezi koleny.
Kafe se vylilo, popálilo mì na koulích, znièil se mi mobil a pøerušil dùležitý hovor...Zas*aný baby za volantem!!!Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 21.02.2012 11:22:39(Ped 441 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Pøijde babka na úøad a povídá úøedníkovi:"Èest práci,soudruhu"!
Úøedník jí povídá:"Babièko, vy jste si asi spletla dobu".
Babka odpovídá:"Dobu možná,ale tebe ne!".Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 21.02.2012 11:21:53(Ped 441 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Nejèastìjší výroky pøed smrtí

1.Tady je tlustý led,tady to pøejdeme.
2.Hele,užovka.
3.Pejsku,pojï sem
4.Mohl bych si pøidat té houbové omáèky?
5.Žádný strach chlapi,to je nulák.
6.Ty že jsi mafián? Nevìøím!
7.Pojïme na nìj,vždy je sám.
8.Vyfo mì na té skále.
9.Hoï mi kladivo!
10.Neboj,není nabitá.
11.Tak,brzdy jsou hotové,jdu je vyzkoušet.
12.OK,trenére,v pøíštím kole ho knockoutuju.
13.Miláèku,nechceš øídit?
14.Tady brzdit nemusíš,tady je rovinka.
15.Tøetí rána nebude?
16.Divné,cítím plyn,rozsvi!
17.Zprava dobrý.
18.Pus mì k tomu,já tomu rozumím.
19.Zapal tu petardu ještì jednou, asi to zhaslo.
20.Neboj, máme dost èasu, manžel se vrátí až za hodinuMajitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 21.02.2012 11:21:26(Ped 441 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Chlap mìl hemoroidy a byl na vyšetøení u doktora.
Veèer v hospodì se ho kamarádi ptají, jak probíhalo vyšetøení.
On povídá: "No,chytil mì zezadu levou rukou za levé rameno
a ukazovák pravé ruky mi strèil do zadku...
Ne, ne, poèkejte, pravou rukou mì chytil zezadu
za pravé rameno a do zadku mi strèil ukazovák levéruky......
Ne,ne,poèkejte,obìma rukama mì chytil za ramena a.......
To je hajzl!!!Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 19.02.2012 01:59:50(Ped 441 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Paní uèitelka ve škole se ptá dìtí:
- Maøenko, copak dìlá tvùj tatínek?
- Tatínek je lékaø, odvìtí Maøenka
- Vojtíku a copak dìlá tvùj tatínek?
- Øidiè autobusu
- A Pepíèku co dìlá tvùj tatínek?
- Mùj tatínek umøel
- No dobrá. A co dìlal než zemøel?
- Chvíli chroptìl a pak posral koberec...Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 15.02.2012 15:35:13(Ped 442 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Žena pošle manžela v den výroèí koupit do obchodu šneky a víno.
Ten se samozøejmì cestou domù zastaví v hospodì na "jedno pivo". A najednou jsou dvì hodiny ráno.
Manžel se tedy nalitej jak dìlo vydá na cestu k domovu a pøitom si v duchu øíká: „Ajajaj, jak tohle doma vysvìtlím?“
Až tìsnì pøed dveømi dostane spásný nápad. Rozestaví šneky za sebou v tìsných rozestupech a zazvoní...
Otevøe vytoèená manželka, smrt v oèích.
V ten okamžik se chlap otoèí na šneky a povídá: „No pojïte, vy svinì líný, ještì dva metry a jsme doma“Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 10.02.2012 21:00:09(Ped 443 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Pohledná sleèna u doktora.
Doktor jí položí stetoskop na srdce a øíká: "Tak sleèno, schválnì,
jestli víte, co dìlám?"
"Posloucháte mi srdíèko, pane doktore."
Doktor sleènu otoèí, sundá jí trièko a dá jí stetoskop na záda a ptáse:
"A jestlipak víte, co dìlám teï?"
"Posloucháte, jak dýchám, pane doktore."
Sundá jí kalhotky a zaène ji šukat a øíká: "A copak dìlám teï?"
"Chybu, pane doktore, chybu - já jsem pøišla s kapavkou."Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 

<< Pedchoz  1 2 3 4 5 6   Dal >>

Uzameno
Psan v tomto fru nemte povoleno.

Podpote ns...

Nejnovj lnky
Recenze fotoknihy od Saal Digital
- [Pidno: 29-10-2016 11:36:25]

Kdo má vìtší ZOOM, není vìtší král!
- [Pidno: 22-09-2013 11:47:10]

Èištìní a opravy objektivù, DSLR zrcadlovek v Olomouci
- [Pidno: 15-03-2013 10:34:06]


Online Uivatel
Nikdo nen Online

Sociln st
CZIN.eu
servis, opravy, pravy HW, PC, lokalizace vv
KruSH (KRUmpholc Software & Hardware)

Propagujte i svoj strnku

Vyten serveru
10.1877 %
10.1877%


Naposledy upraveno 6.12.2013 01:19 -|- -|- KruSH (c)2006-2014
-|- Krumpholc Software&Hardware -|-
-|-RSS Info -|- Vvoj: jan.krumpholc@krush.cz
Jan Krumpholc
fotograf, fotosluby
opravy fototechniky digitln a analogov
itn DSLR snma
vvoj a lokalizace ANDROID a PC aplikac
obnova dat
opravy, pravy PC,telefon a elektroniky
provozovn server, datacenter
konzultace
I: 03119980
Krumpholc Software&Hardware -|-
-|-RSS Info -|- Vvoj: jan.krumpholc@krush.cz