[Pihlsit] nebo [Registrovat]
Pihlsit
Uivatelsk jmno:
Heslo:
[Registrovat]
[Obnovit et]


Posledn pspvky
Psané vtipy a vtipné texty
Naposledy mapsal:  Albedo
2014-05-28 08:02:39
Chyby na stránkách. info o úpravách...
Naposledy mapsal:  Albedo
2013-12-16 13:15:10
USB hosting
Naposledy mapsal:  Albedo
2012-10-09 14:44:09
Pøetaktování a podtaktování - Výkon a sp
Naposledy mapsal:  Albedo
2012-04-16 07:58:59

Hodiny


08/08/20

Anketa


Pro zobrazen ankety muste bt pihleni!Reklama

Vtipy > Psané vtipy a vtipné texty

Nachzte se:  Frum / Vtipy / Psané vtipy a vtipné texty
Uzameno
AlbedoDonatedVloeno 08.05.2012 21:32:07(Ped 430 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Pepíèek se ptá:
"Mami, kde je tatínek, už tøi dny nebyl doma ?"
- "Eee...Nevím, asi nìkam odjel."
"Ale daleko to nebude co ?"
- "To vùbec nevím, proè se ptáš ?"
"No já jen, že nechal hlavu v mrazáku..."Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 07.05.2012 18:26:39(Ped 430 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Mùj penis už jednou byl v Guinnessovì knize rekordù. Bohužel to pohoršilo ostatní, a opravdu nakrklo knihovnici, která mì z knihovny hned vyhodila.

Naposledy upravil Albedo dne 07.05.2012 18:27:38
Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 07.05.2012 15:12:17(Ped 430 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Pøijde kachna do hospody a objedná si pivo a sendviè. Hospodský èumí a povídá:
„Vy jste ale kachna, ne?!“
„Dobøe vidíte,“ odpoví na to kachna.
„A mluvící!“
„A dokonce i slyšíte, tak už mi mùžete pøinést to pivo a sendviè?“
„Jasnì, jen je to trochu neobvyklé. Normálnì sem kachny nechodí. Co vùbec dìláte v našem mìstì?“
„Pracuju na stavbì támhle naproti,“ odpoví kachna.
Sní sendviè, vypije pivo, zaplatí a odejde. Takhle do hospody chodí asi dva týdny. Jednoho dne pøijede do mìsta cirkus. Principál taky zavítá do hospody a hospodský mu øekne o mluvící kachnì.
„Neuvìøitelné! Pošlete ji ke mnì.“
Druhý den, když kachna pøijde do hospody, hospodský povídá: „Hej, pane kachno, mám pro vás dobrou práci, kde si vydìláte hezké peníze.“
„Opravdu? A o co jde?“
„V cirkusu.“
„Cože, v cirkusu? To myslíte ten velký stan? Jak jsou tam všechna ta zvíøata? Co mají natažené velké plátno s dírou uprostøed?“
„Tam, pøesnì tam!“
Kachna se chvíli zmatenì rozhlíží a pak se zeptá: „A na co by tam potøebovali zedníka?“Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 25.04.2012 13:43:39(Ped 432 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Pán v ordinaci u psychologa :
"Kdy jste mìl naposledy pohlavní styk?"
"Mohl bych si zavolat manželce?"
"Samozøejmì."
"Haló, Reno, kdy jsme mìli naposledy pohlavní styk?"
"Cože?"
"Kdy jsme mìli naposledy pohlavní styk?"
"A kdo volá?"Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
viva80DonatedVloeno 19.04.2012 11:58:30(Ped 433 tdny)


Uploadovno: 0.00 B
Staeno: 0.00 B
Pspvk: 4

Ratio: ---
Nachz se v: Czech Republic


Áaaa, nazdar Milane!
"Ticho, jsem tu s manželkou.
"Milane, tequilu jako vždycky?
"Krucinál, ticho, jsem tady s manželkou.
Na pódiu probíhá striptýz, striptérka už odhodila všechno, a najednou
... volá:
"Tak pánové, kdo z vás je nejlepší?
A celá restaurace køièí: "Miláááán!", manželka naskoèí do taxíku,on za ní, a
ona zaène nadávat:
"Myslela jsem si, že jsi normální chlap, a ty jsi takové prase!"
Taxikáø se ohlídne a øíká:
"Teda, Milane, takhle protivnou ku*vu máš prvnì!"

Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 08.04.2012 15:33:09(Ped 434 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Vodka s ledem nièí ledviny. Rum s ledem nièí mozek. Whisky s ledem nièí srdce. Cola s ledem nièí zuby.
.
.
.
Ten led je ale pìkný svinstvo!!!Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 08.04.2012 01:00:43(Ped 434 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Sejdou se ètyøi kamarádi po letech v hospodì a povídají si. Jeden odejde na záchod a další øekne: "Pøedstavte si, že já mám takového šikovného, úspìšného a bohatého syna. Dìlá manažera a svému nejlepšímu kamarádovi dal na narozeniny auto!" Druhý na to: "No to máš dobré, ale to mùj syn dìlá námìstka a koupil svému nejlepšímu kamarádovi letadlo!!" A poslední jim øíká: "No to mùj syn je øeditel a dal na narozeniny svému nejlepšímu kamarádovi villu!" Ètvrtý se vrátí a ostatní se ho ptajjí, co dìlá a jak se má jeho syn. " Mùj syn je sice Gay a je nezamìstnaný, ale jeho nejlepší kamarádi mu dali na narozeniny auto, letadlo a vilu!"Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 02.04.2012 21:47:40(Ped 435 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Chlap vytoèí èíslo erotické linky a slyší: „Udìlám všechno, co chceš.”
„Opravdu všechno?”
„Ano!”
„Tak zavìs a zavolej mi od vás!”Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 02.04.2012 18:04:06(Ped 435 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Muž volá spoleènosti a objedná si jejich hubnoucí program 5 kilo za 5dní.
Druhý den se ozve zaklepání na dveøe - za nimi stojí vnadná, atletická, 19 letá dívka. Na sobì
nemá nic, jen bìžecké boty Nike a kolem krku ceduli. Pøedstaví se jako zástupce spoleènosti.
Na ceduli má napsáno: "Pokud mì chytíš, mùžeš mì mít."
Muž se za ní okmžitì vydá. Po pár kilometrech se udýchaný vrací domù. Stejná dívka se u nìj
ukáže i další 4 dny a stejná  situace se opakuje.
Po pìti dnech se muž zváží a zjistí, že opravdu zhubl 5 kilo, jak bylo slíbeno.
Rozhodne se zavolat spoleènosti a objednat si jejich další program - 10 kilo za 5 dní. Den na to
se ozve zaklepání na dveøe a za nimi  stojí ta  nejkrásnìjší žena, jakou kdy tento muž ve svém
životì vidìl. Na sobì nemá nic, pouze bìžecké boty Reebok a kolem krku ceduli: "Pokud mì chytíš,
mùžeš mì mít." Muž za ní vystøelí z domu jako støela. Tato dívka je ve skvìlé kondici. Muž
se snaží, ale bohužel ji nedohoní.
Další ètyøi dny se situace opakuje a muž je v lepší a lepší kondici. K jeho potìšení po pìti
dnech zjistí, že zhubl dalších 10 kilo, jak mu bylo slíbeno.
Rozhodne se, že zavolá spoleènosti a objedná si jejich program 20 kilo za 7 dní. "Jste si jist?"
ptá se zástupce  spoleènosti. "Toto je náš nejtvrdší program." "Absolutnì." odpoví "Takhle dobøe
jsem se necítil  roky."
Den na to se ozve zaklepání na dveøe. Když muž otevøe, spatøí obrovského svalnatého chlapa.
Nemá na sobì nic, pouze rùžové bìžecké boty a kolem krku ceduli: "Pokud tì chytím, jsi celý
mùj!" Muž zhubl 30 kilo ještì pøed koncem týdne...Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 02.04.2012 14:37:45(Ped 435 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


V zimních mrazech stojí ve venkovní telefonní budce teplouš v rùžové košili a dušuje se babièce: „Jo, neboj se, jsem teple obleèený...”Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 30.03.2012 20:14:53(Ped 436 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Manželé pozvali na návštìvu do svého malého bytu dávného dobrého pøítele.
Když už toho dost vypili, rozhodli se, že ho nechají pøespat ve své manželské posteli mezi sebou.
Ráno manželka vstala jako první a šla udìlat snídani.
Muži zùstali sami a pøítel øíká manželovi:
"Poslouchej, to jsem nevìdìl, že ta tvoje manželka je taková vášnivá!"
Manžel: "Proè?"
Pøítel: "Ona mi ho celou noc držela!"
Manžel: "To jsem byl já kamaráde! Jistota je jistota!"Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 30.03.2012 14:30:23(Ped 436 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Muž a jeho stále hádavá žena byli na dovolené vJeruzalémì. Hned druhý den v Izraeli žena zemøela.Majitel pohøebního ústavu øekl manželovi :
"Vaše žena mùže být pohøbena ve Svaté zemi za 150 $ nebo ji mùžeme nechat odeslat zpìt domù za 5000 $."
Manžel o tom pøemýšlel a øekl, že si pøeje pøepravit ji zpìt domù.

Majitel pohøebního ústavu se ho zeptal:
"Proè byste mìl platit 5000 $ za pøepravu domù, když mùže mít vaše žena krásný pohøeb zde a stálo by to jen150 $".

Manžel odpovìdìl: "Kdysi dávno zde jeden èlovìk zemøel, byl tady pohøben a za tøi dny pak vstal z mrtvých. To já prostì nemùžu riskovat!"Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 29.03.2012 15:17:45(Ped 436 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Tatínek se ptá svého osmiletého synka: "Co bys letos chtìl k  narozeninám?"
"Menstruaèní tampóny."
"Víš ty vùbec, co to je?"
"Nevím, ale v televizi jsem slyšel, že se s tím dá dobøe hrát tenis, plavat, jezdit na kole i
skákat padákem."Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 28.03.2012 19:51:22(Ped 436 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Brunetka povídá blondýnce: "Pøedstav si, že jsem své 15-ti leté dceøi našla v kabelce šminky! Vùbec jsem nevìdìla, že se maluje!"

Blondýnka odpoví: "To já jsem našla své dceøi v kabelce balíèek s prezervativy....jsem vùbec nevìdìla, že má pinïoura!"Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 27.03.2012 15:20:28(Ped 436 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Pacient je na vyšetøení u lékaøe, který ho prohlíží a neustále brumlá:
"To je dobøe... to je dobøe... to je dobøe... to je dobøe..."
Pacientovi to nedá a zeptá se: "Co je dobøe?"
"Že to nemám já!"Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 27.03.2012 15:20:06(Ped 436 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


V soudním procesu provádí vrahùv obhájce køížový výslech patologa:
"Než jste podepsal úmrtní list, zkontroloval jste puls?"
"Ne."
"Poslechl jste si, zda mu tluèe srdce?"
"Ne."
"Provedl jste zkoušku dechu?"
"Ne."
"Takže, když jste podepsal úmrtní list, nebyl jste si jistý,
zda je ten èlovìk mrtvý, že?"
"No, øeknu to takhle: Mozek toho chlapa jsem mìl v piksle na stole.
Ale je možné, že bìhá nìkde venku a vìnuje se právu."Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 27.03.2012 11:45:31(Ped 436 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Pøijde matfyzák do fotolabu: "Potøeboval bych vyvolat fotky."
Prodavaè: "9 na 13?"
"2541865828329 - Proè?"Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 27.03.2012 07:55:28(Ped 436 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Jak se øekne rusky pes èauèau?
.
.
Sabáka zdrastvujzdrastvuj.Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 26.03.2012 15:08:49(Ped 436 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Ve tøídì je hodina pøírodopisu. Pan uèitel se ptá:
"Dìti øeknìte mi nìco, co je pálivé, a co dráždivé."
Pøihlási se Anièka a øekne:
Paprika"
Pøihlásí se Pepíèek a øekne:
... "Pièa"
Pan uèitel se rozzlobí a køilkne:
"Pepíèku dej mi na stùl žákovskou knížku!"
Pepíèek mu ji dá. Cosi mu tam uèitel naèmáøe a vrátí mu ji zpìt.
Druhý den Pepíèek sedí v zadní lavici a pan uèitel se ho ptá:
"Tak co ti øekl tatínek na žákovskou?"
"No... vzkazuje vám, že jestli pro vás pièa není dráždivá tak jste buzerant a mám se od vás držet co nejdál."Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 23.03.2012 13:22:58(Ped 437 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Maminka pøipravila k obìdu králíèka. Malému synkovi obìd náramnì chutná a ptá se tatínka: "Tati, co je to vùbec za maso?" Tatínek hrdì odvìtí: "No, hádej - dám ti typ. Obèas mi tak øíká i maminka." V tom dcerka vyplivne sousto zpátky do talíøe a s hrùzou øíká bratrovi: "Proboha, nejez to, je to èurák!!!!!..Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 

<< Pedchoz  1 2 3 4 5 6   Dal >>

Uzameno
Psan v tomto fru nemte povoleno.

Podpote ns...

Nejnovj lnky
Recenze fotoknihy od Saal Digital
- [Pidno: 29-10-2016 11:36:25]

Kdo má vìtší ZOOM, není vìtší král!
- [Pidno: 22-09-2013 11:47:10]

Èištìní a opravy objektivù, DSLR zrcadlovek v Olomouci
- [Pidno: 15-03-2013 10:34:06]


Online Uivatel
Nikdo nen Online

Sociln st
CZIN.eu
servis, opravy, pravy HW, PC, lokalizace vv
KruSH (KRUmpholc Software & Hardware)

Propagujte i svoj strnku

Vyten serveru
3.1045 %
3.1045%


Naposledy upraveno 6.12.2013 01:19 -|- -|- KruSH (c)2006-2014
-|- Krumpholc Software&Hardware -|-
-|-RSS Info -|- Vvoj: jan.krumpholc@krush.cz
Jan Krumpholc
fotograf, fotosluby
opravy fototechniky digitln a analogov
itn DSLR snma
vvoj a lokalizace ANDROID a PC aplikac
obnova dat
opravy, pravy PC,telefon a elektroniky
provozovn server, datacenter
konzultace
I: 03119980
Krumpholc Software&Hardware -|-
-|-RSS Info -|- Vvoj: jan.krumpholc@krush.cz