[Pihlsit] nebo [Registrovat]
Pihlsit
Uivatelsk jmno:
Heslo:
[Registrovat]
[Obnovit et]


Posledn pspvky
Psané vtipy a vtipné texty
Naposledy mapsal:  Albedo
2014-05-28 08:02:39
Chyby na stránkách. info o úpravách...
Naposledy mapsal:  Albedo
2013-12-16 13:15:10
USB hosting
Naposledy mapsal:  Albedo
2012-10-09 14:44:09
Pøetaktování a podtaktování - Výkon a sp
Naposledy mapsal:  Albedo
2012-04-16 07:58:59

Hodiny


05/08/20

Anketa


Pro zobrazen ankety muste bt pihleni!Reklama

Vtipy > Psané vtipy a vtipné texty

Nachzte se:  Frum / Vtipy / Psané vtipy a vtipné texty
Uzameno
AlbedoDonatedVloeno 28.05.2014 09:02:39(Ped 323 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Byl jsem øeditelem jednoho velkého koncernového podniku.
Kávu mi vaøila sexy sekretáøka, do práce jsem jezdil Tatrou 613.
Jednou za mnou pøišli, abych zaplatil 5 000 Kès na pohøeb èlena ÚV KSÈ.
Øekl jsem, že za 5 000 Kès pochovám celý ústøední výbor sám.

Od té doby jsem pracoval jako øeditel malého podniku.
Kávu mi vaøila stará sekretáøka, do práce jsem jezdil Tatrou 603.
Jednou mi vyèítali, že jsem nebyl na poslední schùzi KSÈ.
Øekl jsem, že kdybych vìdìl, že je opravdu poslední, pøišel bych s
transparentem.

Od té doby jsem pracoval jako mistr.
Do práce jsem jezdil vlastním autem, kávu si vaøil sám.
Na stìnì jsem mìl obraz Husáka a Lollobrigidy.
Øekli mi, abych tu kurvu sundal.
Sundal jsem Husáka...

Od té doby jsem pracoval na výkopech.
Do práce jsem jezdil na kole a kávu jsem si nosil v termosce.
Když jsem kopal, pøišli za mnou, aby si kolo schoval, že tudy pùjde
sovìtská delegace.
Øekl jsem, že se nemusí bát, kolo mám zamknuté a pojištené.

... A od té doby jsem byl nezamìstnaný, ale život mne pouèil ...
... Byl jsem dlouhé roky nezamìstnaný, pak pøišla sametová revoluce ...
... Nechal jsem se rehabilitovat ...

Od té doby pracuji v politice.
Kávu mi vaøí sexy sekretáøka, do práce mì vozí øidiè v Audi.
Držím hubu a zvedám ruku jak je potøeba.
Moje životní úroveò zase stoupá.
Na výstøelky mládí jen v hezkém vzpomínám...Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 28.10.2012 19:35:24(Ped 405 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


NORMÁLNÌ ÈESKY:
Skákal pes, pøes oves,
pøes zelenou louku.
Šel za ním myslivec,
...péro na klobouku.
Pejsku náš, co dìláš,
žes´ tak vesel stále?
Nevím sám, øek´ bych vám,
hop a skákal dále…

NO A PRAŽÁK TO ZAZPÍVÁ TAKHLE:
Skákal pééés pøes ovééés,
pøes zelenou loukúúú.
Šel za nííím myslivéééc,
pééro na kloboukúúú.
Pééjsku náááš, co dìláááš,
žes tak vesél stáálééé ?
Navím sáám,øek´ bych vááám,
hóóp a skákááál dááálé…

OSTRAVÁK TO ZAZPÍVÁ TAKTO:
Skaèe èuba pøes obile,
šibko hupe pøes luku.
Za òu chachar v kamizole
fajne brko v klobuku.
Jak se vališ, co se chlameš,
co se šèuøiš jako cyp ?
Prd ti øeknu, také zname
a zas vali do kajsik…

OD HANÁKA TO MÙŽEME ÈEKAT TAKHLE:
Skókal pések pøes ovések,
pøes zelenó lóko.
Šél za ním meslivéc,
péro na klobóko.
Pésko náš, co stvóøáš,
že sa lóhníš z èoòo ?
Neøéš mja konópko,
valím rychlo, koòo…

VALACH:
Skáèe hafik ces obilé,
ces zelenú pastvinku.
Išél za ním støílaè milé,
na klobúku mrcinku.
Hafe víš, co robíš,
že sa øehceš fèílkáj ?
Nevím sám, vykuádám,
hop, skoèíl jak pílka…

BRÒÁK:
Bere èokl glajze grýnó,
hópe lúpink pøes kajzec.
Za nim kópe plótve rýnó,
plotòák jégr na Oltec.
Co se pecní, tìžké lochec,
kvaltuj fligny, haltni vály.
Žádné ánunk, èokl borec,
migne cemrem a de pali…

DEMENT:
Hopy haf haf pøes chramst šumi,
pøes travyèka mòami mòam.
Pán i flinta naòho èumi,
sako z husi v èapce mam.
Hafik haf, co práca fuj,
že smých tlama široká,
Slovo já však f tlamje hnuj,
hopy hop jak divoèák…

NADSTRÁŽMISTR POLICIE ÈESKÉ
REPUBLIKY:
Dne 18.8. t.r. jsem provádìl spolu s nstrm.
Hyhlíkem pravidelnou obchùzku. Na konci ulice Polní jsme legitimovali osobu mužského pohlaví konající chùzi po poli spolu se psem, který skákal pøes blíže nezjištìné obiloviny. V osobì byl námi zjištìn jistý M. Slivec v uniformì zamìstnance Správy lesù. Muž i pes jevili známky rozjaøenosti. Na pøímý dotaz po pøíèinì jejich veselí uvedl pes, že mu to není známo a pokraèoval v již výše zmínìné èinnosti. Jmenovaný M.Slivec k dotyèné vìci doznal, že pes skáèe proto, že se nažral tzv. trávy. Provedli jsme zajištìní obou pachatelù a sdìlili jim obvinìní z
trestného èinu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek podle paragrafu 187 trestního zákona.

Naposledy upravil Albedo dne 28.10.2012 19:37:50
Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 11.10.2012 16:36:57(Ped 407 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Mladík to na golfovém høišti chytne rychlým míèkem rovnou do „rozkroku“. V agónii se válí po zemi. Když se koneènì trochu probere z bolesti, vydá se k doktorovi. Ptá se ho: „Pane doktore, jak moc je to se mnou zlé? Víte, já jedu o víkendu na svatební cestu a moje snoubenka je ještì panna. Úplná panna.“
Doktor praví: „Bohužel vám budu muset dát vaše pøirození do dlahy, aby zùstalo rovné a uzdravilo se. Ale pøíští týden už budete v poøádku.“
Doktor vzal ètyøi døívka na vyšetøování krku a vytvoøil z nich pìknou ètyøhrannou dlahu a všechno to pìknì svázal páskou dohromady… Pøímo umìlecké dílo.
Mladík dívce neøekne nic, ožení se s ní a odjedou na svatební cestu. Tu noc v hotelovém pokoji si ona rozerve blùzku a odhalí svá krásná prsa. „Jsi první, nikdo se jich NIKDY nedotkl.“
Na to on okamžitì shodí kalhoty a praví: „A podívej na tohle…poøád ještì nevybalený z bedny …“Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 09.10.2012 15:51:32(Ped 408 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


"Pozor, na tøech hodinách nìkdo na Vaška vytáhl pistoli."
"Rychle, skoè pøed nìj!"
"Proè já? Skoè tam ty."
"Skoè tam ty, já mám nižší plat."
"Já nikam... Hele dobrý, je jen plastová."Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 10.08.2012 18:59:24(Ped 416 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Potkají se dva kamarádi z války a vzpomínají na svého kamaráda, který je zachránil pøed tankem.
„Hele, pamatuješ, jak skoèil pod ten tank s granátem a pøitom øval Za stranu a za lidi?”
„Ale Pepo, on neøval Za stranu a za lidi, ale Zasrané náledí!”Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 22.06.2012 20:21:13(Ped 423 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Dnes ráno jsem byl v trafice.
Byl jsem tam pìt minut.
Když jsem vyšel ven, stála tam u auta policajtka a vypisovala blokovou pokutu.
Tak jsem šel k ní a øekl jí:
 "Ale no tak, zlato, to takovýmu fešákovi, jako jsem já,nemùžete dopøát ani malou pøestávku?"
Ignorovala mì a dál zapisovala pokutu.
Nazval jsem ji nenažranou policajtkou.
Podívala se na mì a zaèala vypisovat další pokutu, za sjeté pneumatiky.
Tak jsem ji nazval blbou šlapkou.
Tu zaèala psát tøetí pokutu!
Tak to šlo dalších dvacet minut.
Èím víc jsem ji dráždil, tím víc psala.
Mnì to ale bylo jedno.
Já tam byl pìšky...Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 22.06.2012 17:01:31(Ped 423 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Zeptali jsme se dìtí, co znamená slovo kurva...

 Estera, 8. r..: Kurva je ta, která neumí zaparkovat. Alespoò podle tatínka ...
 Miško, 6 r..: Kurva je Sparta, protože otec vždycky øíká: "Kurva Sparta, kurva Sparta", nevím, co je to Sparta, ale asi také nìjaké neslušné slovo ...
 Žofka, 6 r..: Kurva? To je neslušné slovo, co vyslovuje tatínek, pokud mu nejde poèítaè.
 Peo, 7 r..: Kurva je taková teta, která spí s takovými strýèky kteøí nedokáží spát sami, protože se bojí tmy.
 Zorka, 6 r..: Kurva je ta, která je velmi namalovaná a nemá peníze na šaty, proto stojí pøi cestì a od strýèkù øidièù si bere na šaty peníze.
 Petra, 6 r..: Kurva je taková teta, která pracuje pouze veèer, protože tehdy chodí tatínkové z práce unavení, a ona s nimi debatuje ...I já bych chtìla být jednou kurva ...
 Milan, 4 r..: Kurva je pes u sousedù, protože štìká nad ránem, táta je rozhoøèen a øíkal, že zavraždí tu kurvu psa. Podle mì kurva je nìjaký pes, jako napøíklad kníraè, jen je hluènìjší ...
 Brigitka, 7 r..: Kurva je taková teta, která sexuje za peníze. Vím to, protože jsem se zeptala tatínka. Ale neví m, co to je sexovat, protože táta mi to už neøekl ...
 Vierka, 5 r..: Kurva je naše teta, protože maminka øíkává, že už zase pøijde ta kurva si pùjèit peníze, a tehdy vždy pøijde naše teta...

Naposledy upravil Albedo dne 22.06.2012 17:06:13
Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 22.06.2012 16:56:48(Ped 423 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Malý hubený chlapík sedí u baru a asi hodinu zírá do svojí sklenièky. Najednou k nìmu pøijde øidiè kamiónu, vezme mu jeho drink a vypije ho. Chlapík se hned rozbreèí.
"Ale jdi kámo, to byl jen vtip, koupím ti jiný," utìšuje ho øidiè.
"Ne, v tom to není. Tohle byl nejhorší den mého života. Pøišel jsem pozdì do práce a tak mì vyhodili. Chtìl jsem jet domù, ale ukradli mi auto. Chtìl jsem si zavolat taxíka, ale zjistil jsem, že mi nìkdo ukradl penìženku. Tak jsem šel deset kilometrù domù pìšky a tam jsem našel svoji ženu s jiným mužem. Tak jsem pøišel sem. A právì, když jsem se rozhodl se vším skoncovat, tak se tady objevíš ty a vypiješ mi mùj jed."Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 13.06.2012 10:26:46(Ped 425 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


František našel práci v továrnì na konzervovanou zeleninu, v Hamé Babice.
Jednou takhle pøijde domù a pøizná se manželce,
že má silné nutkání strèit penis do krájeèky okurek.
Manželka navrhuje, aby šel k psychiatrovi,
ale František se chce se svým problémem vyrovnat sám.
Za mìsíc pøijde František domù už v jedenáct a øíká:
"Pamatuješ si, co jsem ti øíkal o krájeèce okurek?"
"Bože, Františku, snad jsi to neudìlal?!"
"Udìlal" smutnì pøiznal František.
"Ach Bože mùj, co se stalo?"
"No co by, vyrazili mne z práce"
"Ale neeee, ublížila ti ta krájeèka okurek?"
"Krájeèka okurek? Ta dostala taky padáka."Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 13.06.2012 10:24:47(Ped 425 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Tlupa cikánù táhne na úøad pro sociální dávky.
Úøednice je pokropí støelbou ze samopalu
a vydìšeným svìdkùm vysvìtlí:
"To byla poslední dávka, na kterou mìli nárok!"Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 10.06.2012 02:25:52(Ped 425 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Jsou policajti na vyšetøení u doktora. Doktor vyjde ze dveøí a povídá: "Je vás tu moc, to bychom tu byli do veèera. Musíte chodit po ètyøech." Tak náèelník pøikývne, že je mu všechno jasné, padne na kolena a povídá: "Tak já jdu první."Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 01.06.2012 22:25:05(Ped 426 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Psychopat napustil jedem peníze, které daroval dìtským domovùm.
Zemøelo 20 poslancù, 2 starostové a 1 ministr.
Žádné dítì zatím nebylo ohroženo...Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 31.05.2012 16:21:07(Ped 426 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Pøijde chlápek do drogérie a ptá se prodavaèky:
"Máte tady tampóny?"
Prodavaèka mu ukáže, kde to je a chlápek za chvilku pøijde k pokladnì a v košíku má vatu a  provázek. Prodavaèka se ho zeptá:
"Vy jste to nenašel?"
A chlápek odpoví:
"Ale jo našel, ale vèera jsem si poslal manželku pro cigarety a pøinesla mi dutinky  a tabák, že je to levnìjší. Tak a si taky ubalí!"Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 30.05.2012 03:13:54(Ped 427 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


-Name?
-Abu Dalah Sarafi.
-Sex?
-Four times a week.
-No, no, no..... male or female?
-Male, female...... sometimes camel.......
-Oh dear...
-No, deer no, they run too fast...Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 30.05.2012 03:10:50(Ped 427 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Na zaèátku manželství uloží manželka pod svou postel krabici a øíká svému muži:
"Musíš mi slíbit, že se nikdy do té krabice nepodíváš."
Po celá léta drží muž svùj slib. Po 40 letech to již nevydrží a krabici otevøe. Uvnitø se jsou tøi prázdné lahve od piva a 12.035,- eur v mincích a malých bankovkách. Plný údivu vrátí krabici opìt pod postel. Veèer, v jedné vybrané restauraci za svitu svíèek a v romantickém rozpoložení pøeruší muž ticho a ptá se své ženy:
"Ètyøicet let jsem držel své slovo. Ale dneska jsem krabici pod postelí otevøel a podíval se do ní. Vysvìtli mi, co znamená její obsah?" Manželka odpoví:
"Pokaždé, když jsem tì podvedla, vypila jsem potom jednu láhev piva a prázdnou láhev uložila do krabice."
Muž udivenì zmlkne a øíká si pro sebe: Po všechny ty roky jsem byl èasto mimo a na služebních cestách, takže tøikrát, to není až tak špatné a myslím si, že bych jí to mohl odpustit. O nìco pozdìji jej nicménì napadne další otázka:
"A co znamenají peníze v té krabici?"
"No víš, pokaždé když krabice byla plná, vrátila jsem ty zálohované."Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 30.05.2012 03:06:03(Ped 427 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Ahoj, jsem Chuck Norris a Kosmodisk nosím od té doby, co jsem si zkurvil záda na Total Gymu.Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 17.05.2012 19:00:00(Ped 428 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Jde hrbáè po høbitovì a potká smráka.Smrák se ptá:"Hrbáèi,máš hrb?" Hrbáè pøikývne a smrák na to:"Tak ho dej sem."
Hrbáè celý šastný dorazí bez hrbu do hospody a tam sedí slepec.Hrbáè mu povykládá,jak ho smrák zbavil hrbu a slepec dopije  pivo,zvedne se a jde na høbitov.Tam potká smráka a ten se ptá:"Slepèe,máš hrb?"
-"Nemám"
-"Tak na...!"Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 17.05.2012 18:43:41(Ped 428 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Pìtasedmdesátiletý dìda pøijde k doktorovi k testu plodnosti. Doktor mu dá lahvièku a øekne mu, a ji pøinese zítra alespoò z poloviny plnou. Dìda pøijde druhý den, ale lahvièka je úplnì prázdná. Doktor se ho ptá, proè. "Inu," øekne dìda, "asi takto. Zkoušel jsem to pravou rukou, nic. Pak levou, nic. Pak obìma, nic. Poprosil jsem o pomoc manželku. Zkoušela to pravou rukou, nic. Zkoušela to levou rukou, nic. Zkoušela to obìma, nic. Pak to zkusila pusou. Se zubama, bez zubù, nic. Tak jsme zavolali sousedku, a ta to taky zkoušela rukama, pusou, a nic. O to samé se pokoušel i soused, samozøejmì bez výsledku." "Cože, vy jste volali i sousedy?" podivil se doktor. "Jo," odpovìdìl starý pán, "zkoušeli jsme to všichni ze všech sil, ale to blbé víèko jsme zkrátka z té lahvièky neodšroubovali!"Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 17.05.2012 00:33:21(Ped 428 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Místní opilec pøijde do hospody s úsmìvem od ucha k uchu.
Hospodský: "Ty jsi dnes nìjaký veselý. Copak se stalo?"

Opilec: "Tak to si poslechni. Víš, že bydlím blízko trati,že? Tak když
jsem šel vèera veèer domù, uvidìl jsem, že na kolejích leží
pøivázaná mladá holka - prostì jako v nìjakém filmu. Spìchal
jsem k ní, pøeøezal provazy vzal jsem ji k sobì domù.
A abych to zbyteènì neprodlužoval: prostì jsem si s ní pìknì užil.
Souložili jsme celou noc. Vyzkoušeli jsme všechny místnosti v
baráku a vyzkoušeli jsme všechny možné polohy.

Hospodský: "To je fantastické. Tos teda mìl štìstí. A byla hezká?
Opilec:

"To nevím. Hlavu jsem nenašel."Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 
AlbedoDonatedVloeno 10.05.2012 01:38:42(Ped 429 tdny)
Nejvyšší z nejvyšších


Uploadovno: 1.33 GB
Staeno: 579.22 MB
Pspvk: 149

Ratio: 2.35
Nachz se v: Czech Republic


Ty máš nový notebook?
Ano a zdarma.
Jak to?
Byl jsem u kamarádky a ten její notebook nefungoval.Tak jsem se s tím páral asi ètyøi hodiny, ale
nakonec jsem ho opravil. A ona si sedla na stùl, svlékla si kalhotky a øekla:
"Za to si mùžeš vzít, co chceš".
Tak jsem si vzal ten notebook.
Dobøe jsi udìlal. Vždy v tìch kalhotkách bys vypadal jako buzerant.Majitel a hlavní vývojáø tìchto stránek.
Veškeré zdejší problémy na mou hlavu !
Report This Post Go to the top of the page
 

<< Pedchoz  1 2 3 4 5 6   Dal >>

Uzameno
Psan v tomto fru nemte povoleno.

Podpote ns...

Nejnovj lnky
Recenze fotoknihy od Saal Digital
- [Pidno: 29-10-2016 11:36:25]

Kdo má vìtší ZOOM, není vìtší král!
- [Pidno: 22-09-2013 11:47:10]

Èištìní a opravy objektivù, DSLR zrcadlovek v Olomouci
- [Pidno: 15-03-2013 10:34:06]


Online Uivatel
Nikdo nen Online

Sociln st
CZIN.eu
servis, opravy, pravy HW, PC, lokalizace vv
KruSH (KRUmpholc Software & Hardware)

Propagujte i svoj strnku

Vyten serveru
3.2391 %
3.2391%


Naposledy upraveno 6.12.2013 01:19 -|- -|- KruSH (c)2006-2014
-|- Krumpholc Software&Hardware -|-
-|-RSS Info -|- Vvoj: jan.krumpholc@krush.cz
Jan Krumpholc
fotograf, fotosluby
opravy fototechniky digitln a analogov
itn DSLR snma
vvoj a lokalizace ANDROID a PC aplikac
obnova dat
opravy, pravy PC,telefon a elektroniky
provozovn server, datacenter
konzultace
I: 03119980
Krumpholc Software&Hardware -|-
-|-RSS Info -|- Vvoj: jan.krumpholc@krush.cz