[Pihlsit] nebo [Registrovat]
Pihlsit
Uivatelsk jmno:
Heslo:
[Registrovat]
[Obnovit et]


Posledn pspvky
Psané vtipy a vtipné texty
Naposledy mapsal:  Albedo
2014-05-28 08:02:39
Chyby na stránkách. info o úpravách...
Naposledy mapsal:  Albedo
2013-12-16 13:15:10
USB hosting
Naposledy mapsal:  Albedo
2012-10-09 14:44:09
Pøetaktování a podtaktování - Výkon a sp
Naposledy mapsal:  Albedo
2012-04-16 07:58:59

Hodiny


05/08/20

Anketa


Pro zobrazen ankety muste bt pihleni!Reklama


Obecnì o torentech - Na zatek strnky

Co je to bittorrent (torrent)?

Bittorent je P2P protokol jehož autorem je Bram Cohen. Slouží pro sdílení dat mezi uživateli. Využívání bittorrent protokolu je o nìco jednodušší než využívání ostatních P2P sítí a proto patøí mezi nejoblíbenìjší. Bram Cohen vymyslel BitTorrent proto, aby pøi šíøení linuxových distribucí nedocházelo k pøetìžování FTP serverù. BitTorrent tedy funguje zcela opaènì. Èím vìtší poèet uživatelù stahuje soubor, tím vìtší je dosahováno rychlosti. Pøi využití bittorrent protokolu se nestahuje z centrálního serveru s omezenou kapacitou, ale od všech ostatních uživatelù. Každý leech odesílá ostatním leechùm ty data která se mu už podaøilo stáhnout. V bittorrentu není místo pro sobecké uživatele kteøí mají v plánu jen stahovat bez odesílání dat. Každý uživatel, který utne odesílání dat pøed tím než odešle stejné množství dat které stáhl je vrahem bittorrentu. V bittorrentu by mìlo platit „kolik stáhnu, tolik odešlu“.


Co je to tracker?

Tracker je server ne kterém je uloženo mnoho .torrent souborù pomocí kterých si registrovaní uživatelé trackeru vymìòují mezi sebou data.Tracker zajišuje propojení klientù což má za následek minimální zátìž serveru.


Co je to klient?

Klient je program pomocí kterého stahujeme, odesíláme data a vytváøíme .torrent soubory.


Který klient je nejlepší?

Nejdoporuèovanìjším klientem je µTorrent ( microTorrent) jinak nazývaný též uTorrent. Je to jednoduchý a nenároèný klient, šetøící Vaše systémové prostøedky. Pokud jste zaèáteèník je pro Vás µTorrent ideální jelikož se jedná o nejpoužívanìjšího klienta a proto se snadnìji doèkáte rady a pomoci. Není potøeba v klientovi nic složitì nastavovat, pouze zakázat DHT, nastavit rychlost Vaší linky a povolit port pro µTorrent ve firewallu. Další uživatelsky pøívìtivý klient je Vuze, kterým dle vlastních zkušeností dosahuji o cca 10% vìtších rychlostí.


Co je to .torrent soubor?

.torrent soubor je malý soubor vytvoøený buï Vaším klientem pro sdílení nebo pøímo programem MakeTorrent pro vytváøení .torrent souborù. Tento malý soubor obsahuje informace o námi nabízených datech jako je velikost, poèet, druhy a názvy souborù, informace o trackeru, pøes který data sdílíme a kontrolní souèet (Hash) velikostí blokù torrentu.


Co je to ratio?

Ratio je pomìr odeslaných a stažených dat. Ratio 1 znamená, že jsi odeslal stejné množství dat, které jsi stáhnul. Pokud ratio nepøimìøenì klesá, znamená to, že máš problém. Zastav stahování a uploadni na tracker vlastní torrent. Seedováním (odesíláním dat) si zajistíš vìtší ratio. Na trackerech bývá vìtšinou minimální povolené ratio 0.7


Kdo je seed, leech a peer?

Seed je distributor, který má 100% dat torrentu, Leech je uživatel, který torrent stahuje, popøípadì odesíla data dalším uživatelùm Peer jsou všichni uživatelé pøipojení v síti Leechem(správnìjší je pojem leecher) bývá také nazýván neslušný peer, který má velmi malý pomìr uploadu/downloadu, nebo který opustí swarm hned po tom, co se stane seedem.


Co je to DHT?

DHT (Distributed Hash Table) v podstatì nemá s bittorrent protokolem nic spoleèného. Jedná se jen o jakousi „vrstvu“ pøidanou k torrentu která umožòuje komunikaci klientù mimo tracker. Toto je výhodné napøíklad pøi výpadku trackeru, ovšem jen tam kde není potøeba držet ratio. Pokud používáte DHT mùže se Vám lehce stát že budete obdarování BANem pro podvod s ratiem, jelikož tracker bude zasílat nepravdivé informace o pøenesených datech. Navíc se Vám nemusí zapoèítávat upload. Doporuèuje se proto všem mít vypnuté DHT. Na našem trackeru je ale zatím DHT povoleno, jelikož je tu docela málo uživatelù, a se zapnutým NATem se sem tam nìco odesílá i od pasivních uživatelù.


Uživatelský úèet - Na zatek strnky

Je nutné se registrovat?

Ano, je to nutné. Na tracker mají pøístup pouze registrovaní èlenové.


Zaregistroval/a jsem se,co teï?

V prvé øadì by se mìl každý novì registrovaný èlen seznámit s prostøedím, ve kterém se ocitnul. Tzn. pøeèíst si pravidla, navštívit fórum a pøeèíst si texty s radami pro zaèáteèníky. Rozhodnì není dobré øešení zaèít hned psát adminùm a moderátorùm s dotazy jak stahovat a uploadovat. Vìtšina otázek již byla zodpovìzena ve fóru.


Jak zobrazím avatar ve svém profilu?

K zobrazení avataru je potøeba aby se obrázek nacházel nìkde na netu. Pokud máte obrázek u sebe v PC je nejprve potøeba nahrát ho na nìjaký sklad obrázkù. Osobnì doporuèuji ImageShack. Pokud se zaregistrujete budou se Vám obrázky ukládat pod Váš úèet ke kterému máte kdykoli pøístup a obrázky mùžete také editovat. Poté co budeme znát url adresu obrázku (http://.....) si ji zkopírujeme , na trackeru klikneme na odkaz:„Váš úèet“ - „Nastavení úètu“ poté zkopírovanou adresu vložíme do kolonky „Avatar (url):“


Co je PID (Passkey)?

PID je Váš osobní identifikaèní kód, a proto je TAJNÝ!! Ani admini neznají Váš PID. Nikdy Váš PID nezveøejòujte! Každý kdo zná Váš PID mùže stahovat na Váš úcet!... Døíve bylo stahování torrentu vázáno na IP adresu. Pokud jste se na stránky trackeru pøihlásili z jiné IP než z té, ze které jste stahovali a odesílali data byla komunikace trackeru s klientem okamžitì pøerušena. Dnes díky PIDu mùžete seedovat z domova a na stránky se pøipojit tøeba z práce nebo od kamaráda. Také mùžete sdílet data z více IP najednou. To umožòuje PID, protože je vázán s Vaším úètem. Ve vašem úètu je možnost resetu PID klíèe, tuto možnost ovšem nejdøíve prodiskutujte s ADMINem. Pøi zmìnì PID totiž již nedokonèíte naèatá stahování, a nebudou fungovat seedy døíve stažených torentù.


Co je to BAN?

BAN je zákaz pøístupu. Udìluje se za porušení pravidel, a už za hrubé chování, podvod nebo nevyplnìní povinných informací do profilu.BAN mùže být buï na nick, email nebo na IP podle závažnosti pøestupku a mùže být buï doèasný, nebo trvalý. U nás, než dáme BAN, posíláme uživateli upozornìní, a až po nezjednání nápravy BANujeme.


Sdílení - Na zatek strnky

Jak vytvoøím .torrent soubor a pøidám ho na tracker?

torrent soubor vytvoøíte buï Vaším klientem nebo pøímo programem Maketorrent na vytváøení torrent souboru. Pøi uploadu torentu uvidíte nahoøe malý návod.


Stahuji soubor, který je seedován, pøesto ke mnì žádná data neproudí.

S nejvìtší pravdìpodobností budete pasiv, stejnì tak jako uživatel, který data odesílá. Pasiv nemùže stahovat od pasiva protože neprùchozí porty jim neumožní komunikaci. Požádejte nìkterého jiného uživatele (aktiva) o pøemostìní. Ve chvíli kdy torrent zaène stahovat aktiv bude již stažená data odesílat Vám.


Jak poznám, jestli jsem aktiv nebo pasiv a co to znamená?

Jestliže je Váš PC napojen pøímo do internetu, pak máte veøejnou IP a jste aktiv. Jste-li souèástí privátní sítì a jste schovaní za routerem, pak máte neveøejnou IP a jste pasiv. Zatím co aktiv mùže stahovat od všech uživatelù, pasiv se s pasivem nespojí. Není mezi nimi možná komunikace.


Jsem pasiv. Mùžu se stát aktivem?

Byla-li Vám providerem pøidìlena neveøejná IP adresa, mùžete ho požádat o pøidìlení veøejné IP adresy. Nìkterý provider Vám veøejnou IP pøidìlí zdarma, nìkterý za to bude chtít pøíplatek. Pøíplatky jsou rùzné. Nìkdy providerovi postaèí jednorázový poplatek, jindy se budete muset smíøit s tím, že budete platit mìsíènì o nìco víc. Mìsíèní poplatek za veøejnou IP mùže být 50,-, 100,- ale klidnì i 500,- korun. Vždy záleží na providerovi. Pokud Vám z nìjakého dùvodu nebude chtít pøidìlit veøejnou IP, mùžete ho alespoò požádat o namapování portu. Máte-li sami pøístup k nastavení routeru, mùžete si port namapovat sami.


Jak seedovat jeden torrent na více trackerech...

Je pøísnì zakázáno seedovat jeden torrent na více trackerù pøidaním trackeru (announce) do torrentu. V každém torrentu mùžete mít pouze jeden tracker.


Co je to SeedBonus?

Uživatelé, kteøí seedují, tedy odesílají data, jsou odmìòováni seedbody, které mohou následnì ve svùj prospìch zhodnotit. Seedbody je možné smìnit za body, potøebné pro získání vyššího levelu, nebo za které si pøípadnì mùžete navýšit svùj upload, na placených trackerech zakoupit pozvánku pro uživatele zdarma, èi prodloužit úèet.


Pøišla mi žádost o reseed. Co to znamená?

Žádost o reseed je žádost o opìtovné spuštìní seedu torrentu.Žádost o reseed je zasílána všem uživatelùm kteøí torrent kompletnì stáhli.


Jak splním žádost o reseed? Co dìlat v pøípadì že data již nemám na disku?

*Máte-li data i torrent stále na disku, otevøete pouze v klientovi patøièný .torrent soubor, zadáte umístìní dat a po úspìšné kontrole zaènete odesílat data. Bude-li chtít klient data stahovat, místo aby je odesílal, znamená to že jste zadali špatnì umístìní souborù. Stopnìte torrent a zadejte složku se soubory znovu. *Máte-li na disku data ale nemáte .torrent soubor, stáhnìte si jej z trackeru, otevøete v klientovi, zadejte umístìní dat, zkontrolujte soubory a spuste seed torrentu. *Nemáte-li data na disku ale máte je zazálohované, dostaòte je zpìt do PC ve stejném formátu, v jakém jste je stáhli. Stáhnìte z trackeru .torrent soubor, otevøete jej v klientovi, zadejte umístìní dat která budete odesílat, proveïte kontrolu souborù a spuste seed.


Podpote ns...

Nejnovj lnky
Recenze fotoknihy od Saal Digital
- [Pidno: 29-10-2016 11:36:25]

Kdo má vìtší ZOOM, není vìtší král!
- [Pidno: 22-09-2013 11:47:10]

Èištìní a opravy objektivù, DSLR zrcadlovek v Olomouci
- [Pidno: 15-03-2013 10:34:06]


Online Uivatel
Nikdo nen Online

Sociln st
CZIN.eu
servis, opravy, pravy HW, PC, lokalizace vv
KruSH (KRUmpholc Software & Hardware)

Propagujte i svoj strnku

Vyten serveru
0.5165 %
0.5165%


Naposledy upraveno 6.12.2013 01:19 -|- -|- KruSH (c)2006-2014
-|- Krumpholc Software&Hardware -|-
-|-RSS Info -|- Vvoj: jan.krumpholc@krush.cz
Jan Krumpholc
fotograf, fotosluby
opravy fototechniky digitln a analogov
itn DSLR snma
vvoj a lokalizace ANDROID a PC aplikac
obnova dat
opravy, pravy PC,telefon a elektroniky
provozovn server, datacenter
konzultace
I: 03119980
Krumpholc Software&Hardware -|-
-|-RSS Info -|- Vvoj: jan.krumpholc@krush.cz